Покана за Двадесет и второ редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 25.04.2013 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

                                               Докл.: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС - Тетевен                           2. Предложение за приемане  на отчета и баланса за дейността на общинското търговско дружество “МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение за приемане  на отчета и баланса за дейността на общинското търговско дружество “ВиК” ЕООД за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение за приемане  на отчета и баланса за дейността на общинското търговско дружество “Свежест” ЕООД за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение за одобряване на кандидата, спечелил конкурса за възлагане управлението на “Свежест” ЕООД – Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за запознаване с отчета и баланса за дейността на “Четпром” ООД за 2012 година и избор на представител на Община Тетевен за участие в Общото събрание на “Четпром” ООД, насрочено за 30.04.2013 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за приемане  на отчета и баланса за дейността на “ВИТ АВТО” ООД за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за приемане  на отчета и баланса за дейността на “Олимп спорт Тетевен” ООД за 2012 година.

Докл.:  Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за приемане на план за развитие на социалните услуги на територията на Община Тетевен за 2014 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение за Бракуване на два автомобила, собственост на Кметство с. Рибарица – Рено 19 с рег. № ОВ 10-11 АМ и УАЗ 469 Б с рег. № ОВ 25-45 АР.

                                               Докл.: Пенка Ганева – Кмет на с. Рибарица

12. Предложение за оправомощаване на Кмета на Общината да упълномощи регистрирани лесовъди, които да издават превозни билети за транспортиране на дървесина добита от горски територии собственост на Община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за одобряване на допълнителен обем строителна дървесина за продажба по ценоразпис на жителите на общината от горски територии, собственост на община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - ЧОС на държавна структура на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС.

Докл.:  Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за промяна начина на трайно ползване на общински поземлени имоти с №№ 083003 и 083017, м. “Капитанското пърдище”, землище с. Гложене.

Докл.:  Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за продажба на недвижим имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС.

Докл.:  Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за продажба на недвижим имот – ЧОС на собственици на законно построена сграда, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /с. Градежница/

            Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за реда за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

22. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 37п, ал. 1 от ЗСПЗЗ. /землище гр. Тетевен/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

23. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 37п, ал. 1 от ЗСПЗЗ. /землища на с. Градежница и с. Гложене/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

24. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землище с. Глогово/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

25. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землища на с. Глогово и с. Гложене/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен        

26. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землище с. Малка Желязна/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

27. Предложение за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землища на  с. Гложене и с. Градежница/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

28. Предложение за одобряяване на ПУП – ПП за обект: “Водопроводно трасе за захранване на ПИ 72343.503.538” във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя на ПИ с идентификатор 72343.503.538, м. "Свидова”, гр. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

29. Предложение за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 72343.503.538, м. "Свидова”, гр. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

30. Предложение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с № 018036, м. “Куково”, землището на с. Глогово, ЕКАТТЕ 15148.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

31. Докладна записка на ПК “Здравеопазване и социална политика” към ОбС.

                                               Докл.: Мария Стойчева – Председател ПК “ЗСП”

32. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

МБ/ЛП                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН              

  ___________________________

              /д-р МАДЛЕНА БОЯД

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню