Покана за Двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 30.05.2013 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредбатаза принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията наОбщина Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

  1. 2.  Предложение за одобрение на решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса за възлагане управлението на “МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение за определяне на представител, който да представлява Община Тетевен при провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД – гр. Ловеч.

Докл.: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС - Тетевен     

4. Предложение за приемане отчета и баланса за дейността на “Богоя” АД за 2012 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение за прехвърляне на дялове от капитала на “Четпром” ООД – Тетевен, съгласно решение № 813/17.06.2010 година на ОбС - Тетевен.

Докл.: Иван Велев – общински съветник

6. Предложение за учредяване на търговско дружество с ограничена отговорност – 100% общинска собственост.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за свикване на общо събрание на “ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД с цел осведомяване за хода на дружествените дяла.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за включване в списъка на защитените училища за учебната 2013/2014 г. на НУ “Любен Каравелов” – с. Бабинци, ОУ “Георги Бенковски” – с. Черни Вит и ОУ “Георги Бенковски” – с. Рибарица.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за актуализиране на максимални цени за таксимитров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение одобряване на допълнително количество обем дървесина за нуждите на ЦНСТ – с.Гложене.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за допълнение на списъка на земеделските стопани отглеждащи пасищни животни, желаещи да ползват под наем мери и пасища от общинския поземлен фонд, съгласно приложение № 4 от Решение № 376/25.04.2013 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за отдаване под наем на имоти – ПОС /здравни кабинети/ за извършване на първична медицинска или стоматологична помощ.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на НЧ “Развитие–1931 Рибарица” – с. Рибарица по реда на чл. 39, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14,   ал. 2 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост по реда на чл. 281а от Закона за електронните съобщения.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ № 027196,  м. "Ореша”, с. Голям Извор; ПУП – Парцеларен план за проектно кабелно трасе за електропровод за ПИ № 027196 и ПУП – Парцеларен план за проектно сградно водопроводно отклонение за ПИ № 027196.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ № 027205,  м. "Ореша”, с. Голям Извор и ПУП – Парцеларен план за проектно сградно водопроводно отклонение за ПИ № 027205.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за одобряване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 021013, м. “Езерото”, с Глогово; ПУП – Парцеларен план за захранващ водопровод за обект: “Пречиствателна станция” и ПУП – Парцеларен план за довеждащ и отвеждащ колектор за обект: “Пречиствателна станция.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод за УПИ ІІ – 053034 /поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта 72343.53.34/, м. “Пейков дол”, гр. Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

21. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

- заявление от Радослава Милчева Дилянова за отпускане на персонална пенсия от починал родител на сина й Максимилияно Ивайлов Дилянов.

 

МБ/ЛП                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН              

  ___________________________

              /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню