Покана за Двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 27.06.2013 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредбатаза определянето на местните данъци на територията на община Тетевен и на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

  1. 2.  Предложение за изготвяне на технико икономически задания за извършване на лесоустройство на общинските горски територии на територията на ДГС-Етрополе, собственост на община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение за приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории във връзка с изпълнението на “Програмата за управление на общинската собственост за 2012 година”.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение за реализация на проект “Ремонт и реконструкция на Храм “Св. Вмчк. Димитрий Солунски”-с. Гложене и подобряване на прилежащите му пространства.

                                     Докл.: инж. Анна Николова – Кмет на с. Гложене

5. Предложение за отстъпване право на строеж по реда на чл. 37 от ЗОС.

                                     Докл.: инж. Нако Наков – общински съветник

6. Предложение за предоставяне безвъзмездно управление на части от сграда – ЧОС на държавни структури на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен     

7. Предложение за промени в списъка на вида на общинските жилища по своето редназначение, съобразно потребностите на Общината съгласно чл. 42 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за отдаване под наем на ведомствено жилище, съгласно чл. 33 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за отдаване под наем на помещение – ЧОС по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост по реда на чл. 281а от Закона за електронните съобщения.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 2,  т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Български Извор/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 2,  т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Гложене/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за отразяване на ПИ с № 286503 с НТП полски път, ПОС по картата на възстановентата собственост на землище с. Гложене.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за изменение на ЗРП на с. Голям Извор, в обхват УПИ ІІ, отреден за “Обществени сгради и отдих”, кв. 32.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за учредяване на търговско дружество с ограничена отговорност – 100 % общинска собственост.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Докладна записка на ПК «Здравеопазване и социална политика» към ОбС – Тетевен.

                                     Докл.: Мария Стойчева – Председател ПК «ЗСП

18. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

 

 

 

 

МБ/ЛП                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

 

                                                                                 ____________/п/_____________

                                                                                        /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню