Покана за Двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 25.07.2013 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Отмяна на Решение № 416/27.06.2013 година и отдаване под наем на недвижими имоти– общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

2. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Тетевен и неговите комисии за първото шестмесечие на 2013 година.

                                            Докл.: Д-р Мадлена Боядджиева – Председател ОбС-Тетевен

3. Предложение на отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за периода януари – юни 2013 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение за приемане на анализ за изпълнението на План-сметката за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа за битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Тетевен за първото шестмесечие на 2013 година, във връзка с Решение № 261/27.12.2012 година на ОбС – Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение за приемане на анализ за прилаганите в община Тетевен такси и цени на услуги, съгласно чл.12, ал.1 от  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

            6. Предложение за изпълнение на проектите от община Тетевен финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС и ПРСР за първото шестмесечие на 2013 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за кандидатстване с проектно предложение “Реконструкция, обновяване и доизграждане на част от улична мрежа, тротоари, улично осветление и обособено площадно пространство в центъра на с. Рибарица, Община Тетевен” по “Програма за развитие на селските райони”, Мярка 322-“Обновяване и развитие на населените места”.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за свикване на Общо събрание на “ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД, което ще се проведе на 30.07.2013 г. от 11:00 часа.

                                            Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                    Определен със Заповед № 427/08.07.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за учредяване на търговско дружество с ограничена отговорност – 100% общинска собственост.

                                            Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                    Определен със Заповед № 427/08.07.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за сключване на Анекс между Кмета на Община Тетевен и Управителят на “ВИС – Автотранспорт” ЕООД, във връзка с изпълнение на сключения договор за обслужване на градски транспорт.

                                                           Вносители: Група общински съветници

                                                           Докл.: Николай Павлов                                                      

11. Предложение за приемане на декларация за достъп на младите хора до култура в Община Тетевен.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за определяне на представител, който да представлява Община Тетевен при провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД – гр. Ловеч.

                                            Докл.: Мария Стойчева – Председател на ПК “ЗСП”

13. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193 от ЗУТ. /с. Черни Вит/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193 от ЗУТ. /с. Гложене/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за откриване на процедура за отдаване под наем или аренда на зем.земи от ОПФ и определяне размера на начални тръжни цени за отдаване под наем или аренда   на земеделските земи съгласно чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ през   стопанската   2013 /2014 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за допълване списъка на земеделските стопани отглеждащи животни, желаещи да ползват под наем мери и пасища от ОПФ, съгласно приложение № 4 от Решение № 376/25.04.2013 год., допълнено с Решение № 397/30.05.2013 година.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл.  35 от ЗОС. /с. Галата/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл.  35 от ЗОС. /с. Рибарица/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 2,  т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Глогово/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

22. Предложение за опрощаване на задължение, представляващо неправилно получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст.

Докл.: Мария Стойчева – Председател на ПК “ЗСП”

23. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

МБ/ЛП                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

                                                                                                _________________________

                                                                                                              /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню