Покана за двадесет и шесто редовно заседание на ОбС- Тетевен

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Изх. № Покана – 26/21.08.2013 г.                            ДО ............................................................

                                                                                           ………………………………………  

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 29.08.2013 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Предложение за промяна в състава и ръководството на Постоянните комисии към Общински съвет – Тетевен.

                                            Докл.: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС-Тетевен

2. Анализ на състоянието на образователната система в община Тетевен и готовността на училищата и детските градини за учебната 2013/2014 година.

Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

3. Предложение за отчет и анализ за дейността на читалищата на територията на Община Тетевен за 2012 година.

Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

4. Предложение за отчет и анализ за изпълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тетевен и извършените дейности по озеленяване на територията на общината за 2012 година..

Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

5. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Тетевен.

Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

6. Предложение за Кандидатстване с проектно предложение с наименование:„Доизграждане на канализационна мрежа на с. Гложене, Община Тетевен”  по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

            7. Предложение за Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Рехабилитация на местен път Градежница – Глогово, Община Тетевен от км. 0+000 до км. 10+600” по  Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Вносител:Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

8. Предложение за Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Рехабилитация на местен път Тетевен – Бабинци, Община Тетевен от  км. 2+200 до км.12+200” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

9. Предложение за Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Изграждане на тротоари и основен ремонт и на ул. „Капитан Войновски”, с. Черни Вит, Община Тетевен”по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

10. Предложение за Кандидатстване с проектно предложение: „Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация, разположена в УПИ I, кв. 11 по ПУП на с. Глогово, Община Тетевен”, чрез СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТЕТЕВЕН” – ос 4 Лидер, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

11. Предложение за Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация, разположена в УПИ VII, кв. 26 по ПУП на с. Градежница, Община Тетевен”, чрез СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТЕТЕВЕН” – ос 4 Лидер по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

12. Предложение за Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Ремонт и реконструкция на тротоар, разположен от северната страна на ул. „Йото Пеев” с ОТ 17 до ОТ 34 по регулационен план на мах. Асен, с. Гложене, Община Тетевен”, чрез СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТЕТЕВЕН” – ос 4 Лидер по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Вносител:Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

13. Предложение за кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Ремонт и реконструкция на тротоар, разположен от южната страна на ул. „Йото Пеев” с ОТ 17 до ОТ 34 по регулационен план на мах. Асен, с. Гложене, Община Тетевен”, чрез СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТЕТЕВЕН” – ос 4 Лидер по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  

Вносител:Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

14. Предложение за допълване списъка на земеделските стопани отглеждащи животни, желаещи да ползват под наем мери и пасища от ОПФ, съгласно приложение № 4 от Решение № 376/25.04.2013 год., допълнено с Решение № 397/30.05.2013 година.

Докл.: Милен Милев – ЗА Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193 от ЗУТ. /с. Български Извор/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за обявяване на имоти ПОС за имоти – ЧОС, съгласно чл. 6, ал 1 от ЗОС.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за прогласяне за погасено по давност на отстъпено право на строеж при условията на чл. 67 от ЗС, съгласно чл. 6, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /Павел Павлов/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за прогласяне за погасено по давност на отстъпено право на строеж при условията на чл. 67 от ЗС, съгласно чл. 6, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /»Войвода» ЕООД гр. София/

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 62579.117.601, м. “Динките”, с. Рибарица, обл. Ловеч.

Докл.: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за разрешение за изработване на ПУП – ПП за обект: “Довеждащ път до ПСОВ, с. Глогово”.

Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

21. Предложение за учредяване на търговско дружество с ограничена отговорност – 100% общинска собственост.

                                            Вносител: Детелин Пърлев – ЗА Кмет на Община Тетевен

                   Определен със Заповед № 495/05.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен

22. Докладна записка на ПК “ЗСП” за отпускане на парична помощ.

                                            Докл.: Мария Стойчева – Председател ПК “ЗСП

23. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

 

 

 

 

 

МБ/ЛП                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

                                                                                                                  _________________________

                                                                                                                 /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню