Покана за Общо събрание на фондация "Тома Васильов"

       О Б Щ И Н С К А  Ф О Н Д А Ц И Я “ТОМА ВАСИЛЬОВ”

                               
        Гр. Тетевен, Пл. “Сава Младенов” № 9; тел. 0678/5-22-00;вътр. 209; факс.: 0678/5-25-88

                                                      

 

                                                                      ДО г-н ......................................................

                                    .....................................................

                                    Член на Общото събрание на

                    Общинска фондация “Тома Васильов”

    

 

П О К А Н А

 

 

Уважаеми г-н/г-жа............................... ,

 

На основание чл. 11, ал. 2 и чл. 10, ал. 1,  т. 8  от Устава на Общинска фондация “Тома Васильов”, чл. 26 от ЗЮЛНЦ,  се свиква Общо събрание на фондацията на 26.09.2013 година в 16:00 часа в салона на Община Тетевен, пл. “Сава Младенов” № 9 при следния дневен ред:

1. Промяна състава на Управителния съвет на Общинска фондация “Тома Васильов” – гр. Тетевен, във връзка с внесено заявление от Цецка Димитрова Петкова за освобождаване като член на Общото събрание и Управителния съвет.

                 2. Публикуване на обява за провеждане на конкурс за отпускане на стипендии на ученици и студенти за отличен успех от Общинска фондация “Тома Васильов” за учебната 2013/2014 година и одобряване на критерии за участие.

 3. Обсъждане на взаимотношенията между фондацията и наемателя на имота находящ се в гр. София - ЕТ „Фиво – Ивайло Колев” – гр. София.

               4. Разни.

 

 

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 2 от Устава на Фондацията събранието ще се проведе същия ден в 17:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 

 

                                          Председател на Общо събрание:……........................

                                                                                                                   /Д-р Мадлена Бояджиева/

 

                                                       

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню