Покана за Четиридесет и второ редовно заседане на 0бС-Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТИ ВТОРОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 31.07.2014 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с дневен ред:

1. Предложение за приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

2. Предложение за актуализация на Инвестиционната програма за 2014 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

3. Докладна записка за приемане Отчет за дейността на ОбС – Тетевен и неговите комисии за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 година.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева–Председател ОбС-Тетевен

4. Предложение за приемане на отчет за изпълнение решенията на ОбС – Тетевен за периода януари – юни 2014 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

5. Предложение за приемане на отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС и ПРСР за първото шестмесечие на 2014 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

6. Предложение за приемане на отчет за реализираните командировки на Председателя на ОбС за второто тримесечие на 2014 година.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева–Председател ОбС-Тетевен

7. Предложение за приемане на План за работата на ОбС – Тетевен за второто полугодие на 2014 година.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева–Председател ОбС-Тетевен

8. Разглеждане на информация за дейността на Кметство Градежница през 2013 година.

Вносител: Свилен Русинов – Кмет на с. Градежница

9. Разглежданeна информация за дейността на Кметство Глогово през 2013 година.

                                            Вносител: Бисер Габровски – Кмет на с. Глогово

10. Разглеждане на информация за дейността на Кметство Галата през 2013 година.

Вносител: Андриян Маринов – Кмет на с. Галата

11. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение за приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Тетевен за периода 2014 – 2020 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

14. Предложение за сключване на споразумение с “ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН” ООД за ползване на спортната база, разположена в УПИ ІІ, ІV и V, кв. 108 по ПУП на гр. Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС. /землище с. Гложене/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

16. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС. /землище с. Галата – “Нива”, площ от 0,491 дка/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС. /землище с. Галата – “Овощна градина”, площ от 1,553 дка/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

18. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС. /землище с. Галата – “Овощна градина”, площ от 0,270 дка/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

19. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Глогово/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

20. Предложение за разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 80902.241.373, м. “Кошарище” от КККР на с. Черни Вит.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

21. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

                                            Вносител: Стоян Кючуков – общински съветник

22. Предложение за одобряване състава за съдебни заседатели за Районен съд гр. Тетевен, мандат 2015-2020 г.

                                            Вносител: Временна комисия към ОбС – Тетевен

                                            Избрана с Решение № 640/26.06.2014 г.

                                            Докл.: Пепа Кунинчанска – Председател Временна комисия      

23. Информация за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на гр. Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН            

                                                                                                              _________________________

                                                                                                             /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню