Покана за Четиридесет и четвърто редовно заседане на 0бС-Тетевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Изх. № Покана – 44/21.08.2014 г.             ДО: Всички общински съветници в Община Тетевен

                       ДО: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                    Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

                       ДО: Областен управител на област Ловеч

                       ДО: Кметове на населени места в община Тетевен

             ДО: Кметски наместници в община Тетевен

                   

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТИ ЧЕТВЪРТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 28.08.2014 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с дневен ред:

1. Доклад за състоянието на образователната система в Община Тетевен и готовността на училищата и детските градини за учебната 2014/2015 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

2. Предложение за приемане на отчет и анализ за изпълнението и прилагането на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

3. Предложение за предоставяне на средства от фонд “Резервен”.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

4. Предложение за актуализация на обектите за текущ ремонт за 2014 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

5. Предложение за актуализация на Инвестиционната програма за 2014 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

6. Предложение за продажба на земя – ЧОС по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. /землище с. Дивчовото/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

7. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС. /землище с. Гложене/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

8. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Глогово/                                            

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

9. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Голям Извор/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

10. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1,т . 2 от ЗОС. /с. Градежница/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

11. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1,т . 2 от ЗОС. /гр. Тетевен/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение за отразяване в КККР на гр. Тетевен на проектен имот 72343.41.187 – съществуващ местен път, осигуряващ връзка между полски пътища с идентификатори 72343.41.131 и 72343.41.178, попадащ в кадастрален район 41.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение за предоставяне на дърва за огрев на Кметство с. Черни Вит и Кметство с. Рибарица.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

14. Предложение за Издаване на запис на заповед от община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ 110% от размера на авансово плащане по сключен договор №53/3/3211122 от дата 04.08.2014 г. по мярка 4.1 за проект „Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация, разположена в УПИ I, кв. 11 по ПУП на с. Глогово, община Тетевен”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕТЕВЕН” и Община Тетевен

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за Издаване на запис на заповед от община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ 110 % от размера на авансово плащане по сключен договор №53/3/3211119 от дата 06.08.2014 г. по мярка 4.1 за проект „Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация, разположена в УПИ VII, кв. 26 по ПУП на с. Градежница, община Тетевен”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕТЕВЕН” и Община Тетевен

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

16. Предложение за Издаване на запис на заповед от община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ 110% от размера на авансово плащане по сключен договор №53/3/3221121 от дата 04.08.2014 г. по мярка 4.1 за проект „Ремонт и реконструкция на тротоар, разположен от северната страна на ул. „Йото Пеев” с  о.т. 17 до о.т. 34 по регулационен план на мах. Асен, с. Гложене, община Тетевен”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕТЕВЕН” и Община Тетевен

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17. Предложение за Издаване на запис на заповед от община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ 110% от размера на авансово плащане по сключен договор №53/3/3221120 от дата 04.08.2014 г. по мярка 4.1 за проект „Ремонт и реконструкция на тротоар, разположен от южната страна на ул. „Йото Пеев” с о.т. 17 до о.т. 34 по регулационен план на мах. Асен, с. Гложене, община Тетевен”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕТЕВЕН” и Община Тетевен

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

18. Предложение за избор на комисия от ОбС, за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Ловеч.

                                            Докладва: ПК «НУОРСКИР» към Общински съвет -Тетевен

19. Докладна записка за отпускане на парични помощи по внесени молби от граждани на община Тетевен.

                                            Докладва: ПК «ЗСП» към Общински съвет – Тетевен

20. Писмо от Администрацията на Президента на РБ, относно опрощаване на дължими държавни вземания, по молба на Надка Йорданова Милева от гр. Тетевен.

                                            Докладва: ПК «ЗСП» към Общински съвет – Тетевен

21. Писмо от Администрацията на Президента на РБ, относно опрощаване на дължими държавни вземания, по молба на Дафина Огнянова Асенова от гр. Тетевен.

                                            Докладва: ПК «ЗСП» към Общински съвет – Тетевен

22. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

МБ/ЛП                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

    _________________________

              /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню