Покана за четиридесет и шестото редовно заседане на 0бС-Тетевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209, факс 0678/5-25-88

е-mail : predsedatel_teteven@abv.bg

 

Изх. № Покана – 46/27.10.2014 г.             ДО: Всички общински съветници в Община Тетевен

                       ДО: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                  Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

                       ДО: Областен управител на област Ловеч

                       ДО: Кметове на населени места в община Тетевен

             ДО: Кметски наместници в община Тетевен

                 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТИ ШЕСТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 30.10.2014 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с дневен ред:

1. Предложение, относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

2. Предложение, относно актуализация на бюджета на община Тетевен за 2014 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

3. Предложение за промяна на вида на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип”- с. Гложене на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост” - с. Гложене, с капацитет – 12 места.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

4. Отчет, относно реализираните командировки от Председателя на ОбС за третото тримесечие на 2014 година.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС

5. Предложение, относно отмяна на Наредба за пожарната и аварийна безопасност и приемане нова Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Тетевен.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

6. Предложение за приемане на нова Наредба за дейността на звено “Социални услуги-Домашен социален патронаж” по предоставяне на социални услуги в община Тетевен.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

7. Предложение за обсъждане и одобряване на Доклад от последваща оценка на общински план за развитие на община Тетевен 2007-2013г.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

8. Предложение за осигуряване на собствени финансови средства за дофинансиране на изработването на проект на Общ устройствен план на община Тетевен.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

9. Предложение за оформяне на място за отдих в УПИ ХVІ в кв. 28 по ПУП на с. Рибарица.

                                            Вносител: Пенка Ганева - Кмет на с. Рибарица

10. Предложение за одобрение на годишен план за 2015 година за ползване на дървесина от общински горски територии.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

 

 

 

 

 

11. Предложение за предоставяне на дървесина от гори, собственост на община Тетевен /Красимир Къдрев – с. Глогово/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение за предоставяне на дървесина от гори, собственост на община Тетевен. /Лъчезар Лазаров – гр. Тетевен/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение за прогласяване на погасителна давност за отстъпено право на строеж при условията на чл. 67 от ЗС, съгласно чл. 6, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

14. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г

16. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Голям Извор, м. “Лъките”/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

18. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Голям Извор, м. “Слатина”-Славка Нейкова Николова/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

19. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Голям Извор, м. “Слатина”- Борис Цаков Нейков/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

20. Предложение за предоставяне на строителна дървесина за нуждите на Кметство с. Черни Вит.

                                            Вносител: ПК «Гори и земеделие»

21. Докладна записка, относно отпускане на парични помощи по внесени молби от граждани на община Тетевен.

                                            Вносител: ПК «Здравеопазване и социална политика»

22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

МБ/ЛП                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН            

       _________________________

                             /Д-р Мадлена Бояджиева/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню