Покана за Четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : predsedatel_teteven@abv.bg

 

Изх. № Покана – 47/20.11.2014 г.             ДО: Всички общински съветници в Община Тетевен

                       ДО: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                       ДО: Областен управител на област Ловеч

                       ДО: Кметове на населени места в община Тетевен

             ДО: Кметски наместници в община Тетевен                  

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 26.11.2014 година /Сряда/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с дневен ред:

1. Предложение за промяна в състава на Постоянните комисии към ОбС – Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС

2. Предложение за определяне срока на валидност на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници;   определяне на минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа; определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и условията и реда за разпределението им между превозвачите.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

3. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС /с. Галата – Снежана Сергеева Рускова/. 

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

4. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС /с. Галата – Саня Миранова Симеонова/. 

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

5. Предложение за продажба

на позeмлени имоти по реда на чл. 35 от ЗОС.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

6. Предложение за обявяване на имот публична общинска собственост за имот – частна общинска собственост съгласно чл. 6, ал. 1  от ЗОС

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

7. Предложение за отмяна на решение № 582/16.04.2014г.  на Общинският съвет  Тетевен.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

8. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

9. Предложение за отдаване под наем на помещения.

Вносител: ПК “Образование, култура, младежта и спорта”

10. Докладна записка, относно отпускане на парични помощи по внесени молби от граждани на Община Тетевен.

                                            Вносител: ПК “Здравеопазване и социална политика”

11. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

МБ/ЛП                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

       _________________________

                              /Д-р Мадлена Бояджиева/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню