Покана за Четиридесет и девето редовно заседане на 0бС-Тетевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : predsedatel_teteven@abv.bg

 

Изх. № Покана – 49/22.12.2014 г.             ДО: Всички общински съветници в Община Тетевен

                       ДО: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                       ДО: Областен управител на област Ловеч

                       ДО: Кметове на населени места в община Тетевен

             ДО: Кметски наместници в община Тетевен                  

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и Решение № 734/19.12.2014 година на ОбС – Тетевен, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 29.12.2014 година /Понеделник/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с проект на дневен ред:

1. Ново обсъждане на решение № 727/26.11.2014 година на ОбС – Тетевен.

                                            Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС - Тетевен

2. Доклад, относно актуализация на бюджета на община Тетевен за 2014 година.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

3. Предложение за приемане на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа за битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Тетевен за 2015 година.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

4. Определяне състав на временна комисия за подготовка и участие в среща с ръководството на “ЕКО-ТИТАН” ЕООД, относно преразглеждане на сключените договори по смотосъбиране, сметоизвозване и снегопочистване на територията на Община Тетевен.

            Вносител: инж. Цветелин Велев – общински съветник

5. Предложение за Приемане на  Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Тетевен.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

6. Предложение за приемане на „Програма 2015” за културни и спортни прояви, годишнини и чествания на територията на Община Тетевен.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

7. Предложение за преминаване  на ЦДГ „Изгрев”-с.Глогово,ЦДГ „Слънце”-Градежница  и ОДЗ –с.Галата в условията на делегирани бюджети.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

8. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /2 имота - в с. Галата и в с. Български Извор/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

9. Предложение за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС. /местността „Требежа” ,с. Галата/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

10. Предложение за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС. /местността „Мирчова лъка”, с. Български Извор /

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

11. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /с. Галата/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС. /местността “Папурковото” ,с. Галата/.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. / «Кооперативен Пазар»/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

14. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. / помещения в адм. сграда в кв. Полатен/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. / с. Български Извор/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

16. Предложение за Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд,съгласно чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, землище с. Малка Желязна, постоянно затревени площи.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17. Предложение за Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд,  съгласно чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, землище с. Гложене обработваема земя /ниви/.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

18. Предложение за Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, землище с.Гложене, постоянно затревени площи.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

19. Предложение за Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, землище с.Градежница, постоянно затревени площи.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

20. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 1. и ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. / н-ци  на Саво Лалов Влаевски/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

21. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ./н-ци на Илия Огнянов Качемачков/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

22. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /насл. на Мехмед Ибрахимов Гайдарски/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

23. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ./ насл. на Мехмед Силюманов Уруков/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

24. Изказвания,питания, становища и  предложения на граждани.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

 

 

 

 

 

 

НН/ЛП                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

  

                                                                              _________________________

                                                                                                 /инж. Нако Наков/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню