Покана за общо събрание на фондация "Тома Васильов"

Посещения: 815

 

    

 

П О К А Н А

 

 

Уважаеми членове ,

 

На основание чл. 11, ал. 2 и чл. 10, ал. 1,  т. 8 и т. 10 от Устава на Общинска фондация “Тома Васильов”, чл. 26 от ЗЮЛНЦ,  се свиква Общо събрание на фондацията на 28.01.2015 година в 16:00 часа в салона на Община Тетевен, пл. “Сава Младенов” № 9 при следния дневен ред:

1. Отчет на бюджета на Общинска фондация “Тома Васильов” за 2014 година.

2. Промени в Управителния съвет и Контролния съвет на Общинска фондация “Тома Васильов”.

3. Разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 13, ал. 2 от Устава на Фондацията събранието ще се проведе същия ден в 17:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Председател на Общо събрание:…….................

                                                                                                                                                                                                    /Д-р Мадлена Бояджиева/