Покана за Петдесето редовно заседане на 0бС-Тетевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : predsedatel_teteven@abv.bg

 

Изх. № Покана – 50/22.01.2015 г.             ДО: Всички общински съветници в Община Тетевен

                       ДО: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                       ДО: Областен управител на област Ловеч

                       ДО: Кметове на населени места в община Тетевен

             ДО: Кметски наместници в община Тетевен                  

 

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от , свиквам ПЕТДЕСЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 28.01.2015 година /Сряда/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с проект на дневен ред:

1. Разглеждане на Заповед № рд-07-15 от 19.01.2015 г. на Областен управител гр. Ловеч.

Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС-Тетевен

2. Предложение за промяна в състава на Постоянна комисия по транспорт, търговия и услуги към Общински съвет – Тетевен.

Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС-Тетевен

3. Предложение за определяне представител на Общински съвет в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС-Тетевен

4. Предложение за избор на представител на Общински съвет в Областен съвет за развитие на област Ловеч.

Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС-Тетевен

5. Предложение за определяне представители на Община Тетевен в Общото събрание на Регионално сдружение  на Общините “Централна Стара планина” за мандат 2011 – 2015 година.

Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС-Тетевен

6. Предложение за определяне на представител на местната власт за членство в УС на Сдружение “МИГ – Тетевен”.

Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС-Тетевен

7. Докладна записка, относно отчет за дейността на Общински съвет – Тетевен и неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г.

                                               Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС-Тетевен

8. Предложение за приемане на План за работата на Общински съвет – Тетевен за първото полугодие на 2015 година.

                                               Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС-Тетевен

9. Предложение, относно отчет на решенията на Общински съвет – Тетевен и неговите комисии за периода юли – декември 2014 година.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

10. Предложение, относно отчет за изпълвяните проекти на Община Тетевен, финансирани от структурните и Кохезионен Фонд на ЕС и ПРСР за второто шестмесечие на 2014 година.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

11. Предложение, относно отчет за извършените дейности в общинските горски територии и резултатите от управлението им през 2014 година.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение, относно отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Тетевен на основание чл. 12, т. 1 от Закона за туризма.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение, относно покана за редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от «ВиК» АД Ловеч, насрочено за 29.01.2015 година.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г

14. Предложение за проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Тетевен.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

16. Предложение за Издаване на запис на заповед от община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 11/321/01682 от 21.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води и външни комуникации в село Глогово, община Тетевен”, сключен между Община Тетевен и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17. Даване съгласие неизползваната част от 80 000 лв., в размер на 48 595.47 лв., да се използва от „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД за закупуване на дълготрайни активи и довършителни дейности, свързани с проект „Преустройство и оборудване на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД, както и за извършване на текущи ремонтни дейности през 2015 година.

Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС-Тетевен

18. Предложение за преотстъпване в полза на “МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД на внесения дивидент в общинския бюджет на база финансов резултат 2013 година.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

19. Предложение за предоставяне на дърва за огрев на ООУ “Васил Левски” с. Голям Извор.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

20. Предложение за приемане на годишна програма за развитие на туризма в община Тетевен за 2015 година на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

21. Предложение за обсъждане и приемане на «Годишен план за младежта-2015г.».

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

22. Предложение за закриване на Звено «Образование и социални услуги».

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

23. Предложение за актуализация на структурата на Общинска администрация – Тетевен.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

24. Предложение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Тетевен през 2015 година.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

25. Предложение за застраховане на имоти ЧОС, съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗОС.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

26. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. /помещение в сграда в Кметство с. Васильово/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

27. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. /помещение в сграда в Кметство с. Галата/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

28. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. /помещение в сграда в Кметство с. Голям Извор/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

29. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. /помещение в сграда в Кметство с. Малка Желязна/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

30. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. /офис на Инвестбанк/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

31. Предложение за отдаване под наем на от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землище с. Галата/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

32. Предложение за отдаване под наем на от общинския поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. /землище с. Гложене/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

33. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, землище с. Голям Извор, обработваема земя /ниви/.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

34. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, землище с. Малка Желязна, обработваема земя /ниви/.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

35. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, землище с. Гложене, обработваема земя /ниви/.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

36. Предложение, относно План за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПИПУП-ПР) на УПИ І и ІІ, кв. 2 и УПИ І-3, кв. 3 и улица с о.к. 193-194 по ПУП на с. Български Извор.

                                                           Вносител: Стоян Асенов Кючуков – общински съветник

37.Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

 

 

 

НН/ЛП                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

  

    _________________________

                                    /инж. Нако Наков/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню