Покана за Петдесет и второто редовно заседане на 0бС-Тетевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : predsedatel_teteven@abv.bg

 

Изх. № Покана – 52/18.02.2015 г.             ДО: Всички общински съветници в Община Тетевен

                       ДО: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                       ДО: Областен управител на област Ловеч

                       ДО: Кметове на населени места в община Тетевен

             ДО: Кметски наместници в община Тетевен                  

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от, свиквам ПЕТДЕСЕТИ ВТОРОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 26.02.2015 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с проект на дневен ред:

1. Предложенеие за приемане годишен отчет за 2014 година по изпълнение на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2010 – 2020 г. на община Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

2. Предложение за приемане годишен отчет за 2014 година по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Тетевен

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

3. Предложение за приемане на Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените  прояви на малолетните и непълнолетнит при Община Тетевен за  2014 година

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

4. Предложение за  съгласуване на Стратегически план за дейността на Звеното по вътрешен одит за периода 2015 г.-2017 г.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

5. Предложение за  съгласуване на Годишния план за дейността по вътрешен одит за 2015 г.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

6. Предложение за промяна в състава на Обществен съвет по социална политика в Община Тетевен, създаден с Решение № 84/2604.2012 г. на ОбС – Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

7. Предложение за приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2015 година.

           Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

8. Предложение за приемане на План за развитие на горите на територията на Община  Тетевен изготвен по Проект INTEGRAL «Интегрирано, ориентирано към бъдещето управление на Европейските ландшафти».

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

9. Предложение за изработване на Задание за изработване на горскостопански план за гори и незалесени земи в горските територии, собственост  на  Община-Тетевен, в землището на с.Рибарица, община Тетевен.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

10. Предложение за одобряване на  обема  дървесина за  продажба  по ценоразпис и обема дървесина, който ще се добива  за нуждите на община Тетевен 

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

11. Предложение за предоставяне на дървесина на ПГГСД «Сава Младенов» гр. Тетевен.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение за предоставяне на дърва за огрев на Клуба на пенсионера и инвалида  с. Г. Извор.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение за прогласяване на погасителна давност за отстъпено право на строеж при условията на чл. 67 от ЗС, съгласно чл. 6, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество                                                      

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г

14. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС.                                                                                       Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС. /с. Галата, м. «Зади сипа»/.

                                               Вносител: инж. Цветелин Велев – общински съветник

16. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС. /с. Гложене, м. «Касълека» с площ от 1,291 дка/.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС. / с. Гложене, м. «Касълека» с площ от 3,931 дка/.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

18. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – частна общинска собственост на държавна структура на бюджетна издръжка  по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

19. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, землище с. Галата, постоянно затревени площи.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

20. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, землище с. Градежница, постоянно затревени площи.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

21. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, землище с. Български Извор, обработваема земя /ниви/.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

22. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, землище с. Български Извор, постоянно затревени площи.                                                                                                                         Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

23. Предложение за назначаване на комисия за установяване и оценка на извършени СМР  в общинска собственост, намираща се в спортен комплекс „Георги Бенковски”, град Тетевен.

                                               Вносител: Красимир Минчев – общински съветник

24.Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

 

 

НН/ЛП                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН              

  

    _________________________

                                    /инж. Нако Наков/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню