Покана за Петдесет и трето редовно заседане на 0бС-Тетевен

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 26.03.2015 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с проект на дневен ред:

$11.    Разглеждане на Заповед № РД-07-178/16.03.2015 година на Областен управител гр. Ловеч.

                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                               Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

$12.    Предложение за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-20 18 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

$13.   Предложение за промяна в състава на обществения съвет по социална политика в Община Тетевен, определен с Решение № 84/26.04.2012 г. На ОбС-Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

$14.    Предложение за бракуване на два автомобила собственост на Кметство с.Гложене.

                                                           Вносител: инж. Анна Николова – Кмет на с. Гложене

5. Предложение за одобряване на годишен Доклад за наблюдение изпълнението на План за развитие на Община Тетевен 2014-2020г. За 2014 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

6. Предложение за представяне на Годишен отчет за изпълнение на «План за енергийна ефективност на община Тетевен» за 2014 г. в Агенцията за устойчиво развитие и Областна администрация Ловеч.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

7. Предложение за представяне на Информация за изпълнението на «Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива  за периода 2013-2015г. на община Тетевен» за 2014 г. в Агенцията за устойчиво развитие и Областна администрация Ловеч.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

8. Предложение за приемане на План за развитие на социалните услуги на територията на Община Тетевен за 2016 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

9. Предложение за осигуряване на дърва на НУ „Любен Каравелов“-с. Бабинци.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

10. Предложение, относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории, във връзка с изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014г.“

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

11. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация за 2014 година.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение за приемане на План за приватизация съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗПСПК.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви на съответните ползватели за стопанската 2014/2015 година.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г

14. Предложение, относно списък на имотите с НТП  пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината, съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – ЧОС на държавна структура на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

16. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. / Петър Петров, гр. Тетевен/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. / Галина Малинова, с. Черни Вит//

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

18. Предложение за отдаване под наем на помещение – ЧОС по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

19. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС. /с. Гложене,площ 1,291дка./

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

20. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС. /с. Гложене,площ 3,931дка./

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

21. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС. /с. Галата, площ 720 кв.м./

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

22. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС. /с. Български Извор, площ 4,263 дка./                                                    

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

23. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС. /с. Гложене, площ 0,322 дка./                                                          

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

24. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

25. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС. /с. Градежница, площ 650 кв.м./

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

26. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфреструктура по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗУТ.

                                               Вносител: инж. Нако Наков –Председател ОбС – Тетевен

27. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфреструктура по реда на чл. 192 от ЗУТ.

                                               Вносител: инж. Нако Наков –Председател ОбС – Тетевен

28. Предложение за удостояване със Звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ТЕТЕВЕН“ – г-жа Анка Микова Радева от гр. Тетевен.

                                               Вносител: инж. Нако Наков –Председател ОбС – Тетевен

29. Предложение за отпускане на персонална пенсия за деца без право на наследствена пенсия от починал родител и внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България.

                                                           Вносител: ПК «Здравеопазване и социална политика» към ОбС

30. Докладна записка, относно отпускане на парични помощи по внесени молби от граждани на Община Тетевен.

                                                           Вносител: ПК «Здравеопазване и социална политика» към ОбС

31.Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

 

 

 

 

 

 

НН/ЛП                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

  

    _________________________

                                    /инж. Нако Наков/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню