Покана за Петдесет и петото редовно заседане на 0бС-Тетевен

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 28.05.2015 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с проект на дневен ред:

1.    Предложение за промяна в състава на Постоянните комисии към ОбС - Тетевен.

Вносител: инж. Нако Наков – Председател на ОбС -  Тетевен

2.    Предложение, относно покана  за извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ АД Ловеч, насрочено за 26.06.2015 година.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                                                Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

3.   Предложение за определяне на представител, който да представлява Община Тетевен при провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД – гр. Ловеч.

Вносител: инж. Нако Наков – Председател на ОбС -  Тетевен

4.    Доклад на комисията, избрана с решение № 813/26.02.2015г. на ОбС-Тетевен, касаещоустановяване и оценка на извършени СМР  в общинска собственост, намираща се в спортен комплекс „Георги Бенковски”, град Тетевен.

            Докл.: инж. Нако Наков – Председател на ОбС -  Тетевен

5.    Предложение за приемане отчета и баланса за дейността на търговското дружество „Олимп спорт Тетевен“ за 2014 година.

                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                               Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

6.    Предложение за включване в списъка на защитените училища за учебната 2015/2016 г. на НУ „Любен Каравелов“ - с. Бабинци, ОУ „Георги Бенковски“ - с. Черни и ОУ „Георги Бенковски“ - с. Рибарица.

            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

7. Предложение за включване в списъка на средищните училища за учебната 2015/2016 г. на ОУ „Георги Бенковски“ - с. Черни и СОУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

8. Предложение за актуализация на Общинския план за защита при бедствия на община Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

9. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /Кооперативен пазар , помещение № 7/.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

10. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /Кооперативен пазар , помещение № 8/.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

11. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /Кооперативен пазар , помещение № 14/.              

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение за право на преминаване през общински имот по реда на чл. 192, ал. 5 от ЗУТ.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение за промяна начина на трайно ползване на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

14. Предложение за отразяване на поземлен имот с номер 003098 с НТП полски път, м. «Ляща», ПОС по КВС, землище с. Голям Извор.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ./землище гр. Тетевен, м.»Талов трап»/.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

16. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Гложене/.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17.Докладна записка, относно отпускане на еднократни помощи по внесени молби от жители на Община Тетевен.

                                               Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС

18. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

 

 

 

 

 

 

НН/ЛП                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

  

    _________________________

                                                                                                                                                          /инж. Нако Наков

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню