Покана за Петдесет и седмото редовно заседане на 0бС-Тетевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : predsedatel_teteven@abv.bg

 

Изх. № Покана – 57/07.07.2015 г.             ДО: Всички общински съветници в Община Тетевен

                       ДО: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                       ДО: Областен управител на област Ловеч

                       ДО: Кметове на населени места в община Тетевен

             ДО: Кметски наместници в община Тетевен                  

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТДЕСЕТИ СЕДМОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 14.07.2015 година /Вторник/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с проект на дневен ред:

1.Предложение за Прекратяване на Договор 8 от 03.01.2008г. с Димитър Павлов Нешевски за възлагане на управлението на „Дърворезба” ЕООД и освобождаването му от отговорност.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                                                           Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

2.Предложение за предоставяне на дървесина от гори, собственост на община Тетевен.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                                               Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

3.Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗСП. /с. Български Извор/

Вносител: Стоян Кючуков – общински съветник

4. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗСП. /с. Глогово, Младен Альошев/  

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                                                           Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

5.Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗСП. /с. Глогово, Пламен Момчилов/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                                                           Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

6. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗСП. /с. Гложене/       

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                                                           Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

7. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗСП. /с. Градежница/                                                                                                                                                Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

8. Предложение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на  чл. 35 от ЗОС./с. Бабинци/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

9. Предложениеза продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на  чл. 35 от ЗОС./с. Градежница/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

10. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

11. Предложение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на  чл. 35 от ЗОС./с. Градежница/              

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27,ал.1 и ал. 2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение, относно списък на имотите с НТП пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината, съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

 Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

14. Предложение за отдаване на земите от общинския поземлен фонд през стопанската 2015г. /2016 г., с изключение на пасищата, мерите и ливадите по чл.24а, ал.6 т.4 от ЗСПЗЗ, под наем или аренда чрез търг или конкурс при условия и цена, определени от общински съвет Тетевен, съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ.                                               

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС                                                          

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

16. Предложение за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост /здравни кабинети/ за извършване на първична медицинска или стоматологична помощ.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. /с. Глогово/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

18. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. /гр. Тетевен/

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

19. Предложение за учредяване право на строеж по реда на чл. 25 от ЗСПЗЗ./“Еко Балкан Пропърти“ ООД/

                                               Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС-Тетевен

20. Предложение за учредяване право на строеж по реда на чл. 25 от ЗСПЗЗ./“Гагомебел“ ЕООД/

                                               Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС-Тетевен

21. Предложение за делба на имот общинска собственост и откриване на процедура за продажба по реда на чл.35 от ЗОС.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

22. Предложение за промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците, съгласно чл.52, ал.1 т.3 от ЗКИР.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

23.Докладна записка, относно отпускане на еднократни помощи по внесени молби от жители на Община Тетевен.

                                               Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС

24. Предложение за отпускане на персонална пенсия за деца без право на наследствена пенсия от починал родител и внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България.

                                               Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС

25. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

 

 

 

 

НН/ЛП                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

  

                                                                                   _________________________

                                                                                                      /инж. Нако Наков/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню