Покана за Петдесет и осмо редовно заседание на ОбС -Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТДЕСЕТ И ОСМОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 31.08.2015 година /Понеделник/ от 14:00 часа в залата на СУ „ДСП" – гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов" № 3, ет. 2, с проект на дневен ред:
1. Доклад, относно годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2014 година.
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
2. Доклад, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за първото полугодие на 2015 година.
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
3. Отчет за реализираните командировки на Председателя на ОбС за периода 01.01.2015 г. до 31.07.2015 г.
Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС - Тетевен
4. Докладна записка за приемане отчет за дейността на ОбС – Тетевен и неговите комисии за периода 01.01.2015 г. до 31.07.2015 г.
Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС – Тетевен
5. Предложение за приемане отчет за изпълнение решенията на ОбС – Тетевен за периода 01.01.-31.07.2015 г.
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
6. Предложение, относно анализ на състоянието на образователната система в Община Тетевен и готовността на училищата и детските градини за учебната 2015/2016 година.
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
7. Предложение за приемане на аналитичен доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията на Община Тетевен. Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
8. Предложение за актуализация на Инвестиционната програма за 2015 година.
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
9. Предложение за промяна на дните за провеждане на Традиционния Тетевенски панаир 2015 г.
Вносител: инж. Нако Наков – Председател на Обс - Тетевен
10. Предложение за кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" на ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
11. Предложение , относно подготовка на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 година.
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
12. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /гр. Тетевен, Петър Петров/
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
13. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /гр. Тетевен, Пламен Димитров/
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

14. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС. /гр. Тетевен, Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"/
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
15. Предложение за промяна предназначението на УПИ І, кв. 23 по ПУП на с. Васильово, отреден за „училище" в отреждане за ниско жилищно застрояване съгласно чл. 39 от ЗУТ.
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
16. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27,ал.1 и ал. 2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /м. „Лъките", с. Галата/
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
17. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн.инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗУТ.
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
18. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Дивчовото, Др. Калчев/
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
19. Предложение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС. /с. Дивчовото, Др. Калчев/
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
20. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Дивчовото, П. Мицковски/
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.20
21. Предложение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС. /с. Дивчовото, П. Мицковски/
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
22. Предложение за отстъпване право на строеж на основание чл. 37 от ЗОС.
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
23. Предложение за осигуряване на дърва на ОУ „Йото Николов Врачев" - с. Гложене.
Вносител: ПК „Гори и земеделие" към ОбС
24. Предложение за делба на имот общинска собственост.
Вносител: Красимир Минчев – общински съветник
25. Предложение за Избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
26. Предложение за издаване на запис на заповед в полза на община Луковит без протест и без разноски, платим на предявяване, обезпечаващ пълния размер на авансовото плащане, във връзка с Изграждане на Претоварна станция за битови отпадъци - Тетевен" , част от инвестиционен проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Луковит", който се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/2.10/07/22, по приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда" .
Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен
Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.
27. Докладна записка, относно отпускане на еднократни помощи по внесени молби от жители на Община Тетевен.
Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика" към ОбС
28. Предложение за награждаване от дейност 123 „Общински съвет"
Вносител: инж. Нако Наков – Председател ОбС - Тетевен
29. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НН/ЛП ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН

_______________________
/инж. Нако Наков/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню