Покана за Седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 14.10.2016 година /Петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за първото полугодие на 2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за проект на Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини и Центъра за подкрепа за личностното развитие на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за предоставяне на 10 /десет/ м3 пространствени дърва за огрев за отоплителния сезон 2016-2017 г. на Кметство с. Малка Желязна.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за приемане анализа на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на „Четпром“ ЕООД гр. Тетевен по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за определяне метод, цена и условия за приватизация на общинско дружество „Четпром“ ЕООД, гр. Тетевен по реда на ЗПСК и Наредбата за търгове и конкурси.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Тетевен“ учителя-художник ЛУКАН ЦОКОВ.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню