Покана за Осемнадесетото редовно заседание на Общински съвет - Тетевен


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ОСЕМНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 29.11.2016 година /Вторник/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение за проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за приемане на нова Наредба за организация и дейността на детска ясла и детска кухня на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Отчет за реализираните командировки от Председателя на ОбС за периода м. август 2016 г., м. септември 2016 г. и м. октомври 2016 г..
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
5. Отчет за реализираните командировки от Кмета на Община Тетевен за периода м. август 2016 г., м. септември 2016 г. и м. октомври 2016 г..
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за приемане на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа за битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Тетевен за 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за назначаване на регистриран одитор, на основание чл. 37 от Закона за счетоводството, за извършване на независим одит в „Четпром“ ЕООД към 31.12.2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за назначаване на регистриран одитор, на основание чл. 37 от Закона за счетоводството, за извършване на независим одит в „МБАЛ – Тетевен – д-р А.Пешев“ ЕООД към 31.12.2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за даване на съгласие за сключване на договор за комплексно застраховане на „МБАЛ – Тетевен – д-р А. Пешев“ ЕООД за срок от 12 месеца.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за учредяване право на ползване върху помещения, находящи се в имот – частна общинска собственост, собственост на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев“ ЕООД по реда на чл. 39, ал. 4 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за учредяване право на строеж върху 170 кв.м., попадащи в имот – частна общинска собственост, собственост на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев“ ЕООД по реда на чл. 37, ал. 5 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за одобрение от ОбС – Тетевен на годишния план за 2017 г. за ползване на дървесина от общински горски територии.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за изменение на решение № 45/28.01.2016 г. на ОбС – Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за промяна на т. 2 от Решение № 163/16.05.2016 г. на ОбС-Тетевен.
Вносител: Иван Цветков – общински съветник
15. Предложение за субсидиране на Сдружение „МИГ – Тетевен“ за обезпечаване на неотложни текущи разходи в размер на 2 043.00 лв.
Вносител: Иван Цветков – общински съветник
16. Предложение за издаване на запис на заповед от община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие“, с която да се обезпечи авансово плащане по одобрена безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Сдружение „МИГ – Тетевен“, за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ – Тетевен“.
Вносител: Иван Цветков – общински съветник
17. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /гр. Тетевен, партера на „Здравен пункт“/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. /гр. Тетевен, кафе-аперитив в сградата на общината/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 36 от ЗОС. /ПК „Извор“ – с. Б. Извор/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, приета с Решение № 40/28.01.2016 г. на ОбС - Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /с. Дивчовото/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели за стопанската 2016/2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на движимите вещи, предоставени на ПГГСД „Сава Младенов“ от държавата на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за приемане на дарение (части от поземлени имоти) съгласно Скица-проект на проектен имот с идентификатор 72343.41.203 – проект за отразяване на трасе за местен път, осигуряващ връзка между полски пътища с идентификатори 72343.41.131 и 72343.41.178 в кадастралната карта на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за принципно съгласие за прокарване на трасе на канал през имот общинска собственост в м. „Братанов камък“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение за право на преминаване през общински имот по чл. 192 от ЗУТ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

28. Предложение за освобождаване от такса за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж: „Ремонт, реставрация, подобряване на околното пространство и вертикалната планировка на манастир „Свети пророк Илия“ – гр. Тетевен в УПИ ІІ-464, кв. 1378 по ПУП-ПРЗ на гр. Тетевен, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Предложение за изменение уличната регулационна линия на УПИ VІІ-464, кв. 38 по ПУП на с. Български Извор, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
30. Предложение за разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 72343.55.203, м. „Атанашкото“ по КККР на гр. Тетевен, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
31. Предложение за разрешение за изработване на проект на ПУП – ПП за обект: „Оптична кабелна мрежа за пренос на данни на територията на Община Тетевен, обл. Ловеч“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
32. Предложение за изграждане на обект : Навес за социално-образователни дейности на открито в с. Дивчовото, финансиран по Договор № 11097/10.06.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен
Определен ЗА Кмет на Община Тетевен със Заповед № 858/14.11.2016 г.
33. Отчет на приетият План за работата на Общински съвет – Тетевен и оценка дейността на общинските съветници за 2016 година по приетия бюджет за дейност „Общински съвет“.
Вносител: Председателски съвет към ОбС - Тетевен
34. Докладна записка, относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.
Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС
35. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню