Покана за Деветнадесетото редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО по ред заседание  на Общински съвет – Тетевен на 28.12.2016 година /Сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

  1. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

  1. Доклад, относно актуализация на бюджета на Община Тетевен за 2016 година.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

  1. Предложение за приемане на „Програма – 2017“ за културни и спортни прояви, годишнини и чествания на територията на Община Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

      4. Предложение за промяна на вида на социалната услуга от резидентен тип от „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост“ – с. Гложене  на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с капацитет – 12 места и промяна на вида на социалните услуги „Дневен център за лица с увреждания“ – гр. Тетевен на „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“, с капацитет – 36 места, “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, с капацитет – 12 места и „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа“, с капацитет – 8 места.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

  1. Предложение за подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане за изпълнение на проект: „Услуги в ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства – Тетевен“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на труда и социалната политика и Община Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

      6. Предложение за създаване на консултативен съвет по въпросите на младежта.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

      7. Предложение  за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл.56 от ЗУТ.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

      8. Предложение  за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС. /гр.Тетевен/

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

      9. Предложение  за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, приета с Решение № 40/28.01.2016 г. на ОбС – Тетевен. /помещение № 11 на Кооперативен пазар/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

    

     10. Предложение  за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл.п 14, ал. 2 от ЗОС. /помещение № 11 на Кооперативен пазар/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

     11. Предложение  за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, приета с Решение № 40/28.01.2016 г. на ОбС – Тетевен. /гр. Тетевен, м. „Скрибътна“, АОС № 886/2005г/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

     12. Предложение  за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл.п 14, ал. 2 от ЗОС. /гр. Тетевен, м. „Скрибътна“, АОС № 886/2005г/.      

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

     13. Предложение  за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, приета с Решение № 40/28.01.2016 г. на ОбС – Тетевен. /с. Рибарица, м. „Шурдовска могила“/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

  1. Предложение  за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл.п 14, ал. 7 от ЗОС. /с. Рибарица, м. „Шурдовска могила“/. 

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

     15. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

      16. Предложение  за право на прокарване през общински имоти по чл. 193 от ЗУТ.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

      17. Предложение  за разрешение за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 20996.1.22, м. „Генковото“ по КККР на с. Дивчовото, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по реда на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, за промяна предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство.

                                      Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

      18. Предложение  за разрешение за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификатор 80902.18.151, м. „Джурова лъка“ по КККР на с. Черни Вит, обл. Ловеч, за строителство в земеделска земя без промяна на предназначението й – проектиране на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овце и торохранилище.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

      19. Предложение за разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 20996.12.51, м. „Данчова бичкия“ по КККР на с. Дивчовото, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по реда на ЗОЗЗ и Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, за промяна предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

  1. Предложение за ПИПУП – ПР за УПИ І-213, 212, 211, 210, кв. 18 по ПУП на с. Черни Вит.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

     21. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

МАРИЯ СТОЙЧЕВА

Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню