Покана за общо събрание на фондация "Тома Васильов"

О Б Щ И Н С К А  Ф О Н Д А Ц И Я “ТОМА ВАСИЛЬОВ”

        Гр. Тетевен, Пл. “Сава Младенов” № 9; тел. 0678/5-22-00;вътр. 208 и 211; факс.: 0678/5-25-88                            

 

 

                   ДО всички членове на Общото събрание на

                              Общинска фондация “Тома Васильов”

    

 

 

П О К А Н А

Уважаеми членове,

На основание чл. 11, ал. 2 и чл. 10, ал. 1,  т. 8 и т. 10 от Устава на Общинска фондация “Тома Васильов”, чл. 26 от ЗЮЛНЦ,  се свиква Общо събрание на фондацията на 23.01.2017 година в 14:00 часа в салона на Община Тетевен, пл. “Сава Младенов” № 9 при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на постъпили писма с оферти за сключване на договор за наем за търговско помещение, находящо се в гр.София, ул.”Граф Игнатиев” № 14, собственост на Общинска фондация „Тома Васильов“ гр. Тетевен.
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 13, ал. 2 от Устава на Фондацията събранието ще се проведе същия ден в 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

                                Председател на Общо събрание:…….................

                                                                                   /Мария Стойчева/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню