Проект на дневен ред на Двадесетото редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

П Р О Е К Т    Н А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д

За ДВАДЕСЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен, насрочено за 26.01.2017 година /Четвъртък/ от 14:00 часа, с проект на дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Тетевен и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. -31.12.2016 г.

Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен

    2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Тетевен за периода 01.07.2016 г. -31.12.2016 г.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         3. Предложение за приемане на отчет за изпълвяните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС, ПРСР, Световната банка и Българска банка за развитие за второто шестмесечие на 2016 година.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

     4. Предложение за приемане на отчет за извършените дейности в Дейност „Управление и стопанисване на общинските гори“ през 2016 година.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

   5. Предложение  за изменение на решение № 322/29.11.2016 г. на ОбС – Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

   6. Предложение за приемане на План за работата на Общински съвет – Тетевен за първото шестмесечие на 2017 година.

Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен

           7. Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общински собственост на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

   8. Предложение  за приемане бюджета на Община Тетевен за 2017 година.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

   9. Предложение  за обсъждане и приемане на „Годишен план за младежта – 2017 г.“.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

   10. Предложение  за приемане на Стратегия за развитие на образованието в Община Тетевен за периода 2016-2020 година.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         11. Предложение  за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското  обзавеждане на територията на община Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         12. Предложение  за одобрение от Общински съвет на площите за залесяване от общински горски територии и условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии общинска собственост.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

   13. Предложение  за застраховане на имоти ЧОС, съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗОС.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню