Проект на дневен ред на Двадесет и второто редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

П Р О Е К Т    Н А    Д Н Е В Е Н Р Е Д

 

За ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен, насрочено за 28.02.2017 година /Вторник/ от 14:00 часа, с проект на дневен ред:

1. Анализ за дейността на Районно управление на МВР – Тетевен през 2016 година.
Вносител: Гл. инспектор Наталия Василева – Началник РУ-Тетевен


2. Предложение за приемане на доклад за дейността на МКБППМН за 2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


3. Предложение за утвърждаване на Годишен отчет за изпълнение на „План за енергийна ефективност на Община Тетевен“ за 2016 г. 
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


4. Предложение за приемане на информация за изпълнение на „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 – 2022 г. На община Тетевен“ за 2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


5. Предложение за приемане на годишен отчет за 2016 г. по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


6. Предложение за приемане на годишен отчет за 2016 г. по изпълнение на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2010-2020 г. на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


7. Предложение за приемане на Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Тетевен за 2016 година, Мандат 2015 – 2019 г. 
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


8. Отчет за дейността на Кметство с. Галата за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Андриян Маринов – Кмет на Кметство с. Галата


9. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Бисер Габровски – Кмет на Кметство с. Глогово


10. Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година. 
Вносител: Сергей Манев – Кмет на Кметство с.Бабинци


11. Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година. 
Вносител: Цветослава Христова – Кмет на Кметство с. Черни Вит


12. Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година. 
Вносител: Милчо Милчев – Кмет на Кметство с. Гложене
Вносител: Лилия Жебраел – Кметски наместник на с. М. Желязна


13. Предложение за приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории, във връзка с изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


14. Предложение за приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Тетевен за разработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от област Ловеч за периода 2017-2018 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


15. Предложение за приемане на Общинска програма за младежта в община Тетевен за периода 2017-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за изменение на Решение № 84/26.04.2012г. на ОбС –Тетевен /изм. с Решение № 817/26.03.2015 г., изм. с Решение № 106/31.03.2016 г. на ОбС-Тетевен/ в частта относно състава на Обществения съвет по социална политика в Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


17. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


18. Предложение за изменение на Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


19. Отчет за реализираните командировки от Председателя на ОбС – Тетевен за периода м. ноември 2016г., м. декември 2016 г. и м. януари 2017 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен


20. Отчет за реализираните командировки от Кмета на Община Тетевен за периода м. ноември 2016г., м. декември 2016 г. и м. януари 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


21. Предложение за даване съгласие заделените 48 595.47 лв. за закупуване на дълготрайни активи и довършителни дейности, свързани с проект „Преустройство и оборудване на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД, както и за извършване на текущи ремонтни дейности през 2016 г., да се използват от „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД за закупуване на дълготрайни активи и за извършване на текущи ремонтни дейности през 2017 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен


22. Предложение за определяне представител и заместник представител на Община Тетевен в Общото събрание на Регионално сдружение на Общините “Централна Стара планина” за мандат 2015 – 2019 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен


23. Предложение за определяне позицията и мандата по решенията на представителя на община Тетевен в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 09.03.2017 г. от 11:00 часа.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


24. Предложение за одобряване на обема дървесина от общински горски територии за продажба по ценоразпис.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


25. Предложение за предоставяне на дървесина на ПГГСД „Сава Младенов“ гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


26. Предложение за провеждане на публичен търг за отдаване под наем от „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев“ ЕООД.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


27. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /Кооперативен пазар/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


28. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /м. Панчиловото, с. Галата/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


29. Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (здравен кабинет) за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


30. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


31. Предложение за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, приета с Решение № 372/26.01.2017 г. на ОбС-Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


32. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС /с. Рибарица/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


33. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС /с. Бабинци/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


34. Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на общината и даване съгласие за предоставянето им за индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 г. по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


35. Предложение за учредяване право на строеж на основание чл. 37 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


36. Предложение за безвъзмездно право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


37. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Глогово/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


38. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Гложене/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


39. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /землище с. Голям Извор/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


40. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /землище с. Галата/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


41. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /землище с. Гложене/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен


42. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /землище с. Малка Желязна/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню