Покана за Двадесет и четвърто заседание на Общински съвет - Тетевен


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 23.03.2017 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Тетевен 2014-2020г., за 2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за приемане актуализация на Програмата за опазване на околната среда на община Тетевен 2016-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Тетевен за 2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Отчет за дейността на Кметство с. Голям Извор за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Илиян Маринов – Кмет на Кметство с. Голям Извор
5. Отчет за дейността на Кметство с. Градежница за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Свилен Чернин – Кмет на Кметство с. Градежница
6. Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Пенка Ганева – Кмет на Кметство с. Рибарица
7. Отчет за дейността на Кметство с. Български Извор за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Севин Иванов – Кмет на Кметство с. Български Извор
8. Отчет за дейността на Кметско наместничество с. Малка Желязна за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Лилия Жебраел–Кметски наместник на с.Малка Желязна
9. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Бисер Габровски – Кмет на Кметство с. Глогово
10. Отчет за дейността на Кметство с. Галата за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Андриян Маринов – Кмет на Кметство с. Галата
11. Предложение за приемане на отчет за дейността на звено „СУ-ДСП“ гр. Тетевен за 2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за приемане на отчет за дейността на Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен през 2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за приемане на отчет за дейността на Център за обществена подкрепа през 2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за приемане на годишен доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с умствена изостаналост – с. Гложене през 2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за приемане на програма за развитие на туризма в община Тетевен за 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за приемане на план за приватизация съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗПСК.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Тетевен за 2018 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за учредяване на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Тетевен и приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Фонда.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
20. Предложение за приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в Община Тетевен
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
21. Предложение за проект на нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за определяне на част от улиците „Ив. Вазов“ и „Полк. Орлов“ в централната част на гр. Тетевен за платено паркиране.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за принципно съгласие за кандидатстване на община Тетевен по програма „Ladder“ с проект „Общо бъдеще чрез образование за развитие“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за възлагане актуализация на анализа на правното състояние, приватизационната оценка и информационния меморандум на „Дърворезба“ ЕООД, гр. Тетевен по ЗПСК.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Дивчовото/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС и допълване списъка на имотите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Предложение за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /ул. „Иван Вазов“ № 42/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
30. Предложение за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. /партерен етаж в сградата на Община Тетевен/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
31. Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост без търг или конкурс. /Баньо Банев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
32. Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост без търг или конкурс. /Веселин Герджиков/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
33. Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост без търг или конкурс. /Цочо Банев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
34. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /Петър Петров/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
35. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /Усин Ибримов/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
36. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.44.178, местност „Свидова“ по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя, върху която е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ). /Павел Михайлов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
37. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.164.3, местност „Копчов лък“ по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). /“ЕКО БАЛКАН ПРОПЪРТИ“ ООД/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
38. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.157.8, местност „Мирчашкото“, по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Рибарица, обл. Ловеч. /“Мобилтел“ ЕАД/
39. Предложение за План за изменение на ПИПУП-ПР за УПИ ІІІ-81, кв. 9 по ПУП на с. Черни Вит.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
40. Предложение за отпускане на персонална пенсия за деца без право на наследствена пенсия от починал родител и внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България.
Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС.
41. Докладна записка, относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.
Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС.
42. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню