Покана за Двадесет и петото заседание на Общински съвет - Тетевен


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 27.04.2017 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение за приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тетевен за периода 2016-2020 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема и утвърждаване на маршрутни разписания на линии от Общинска транспортна схема.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Стоян Стоянов – Кмет на Кметство с. Дивчовото
4. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Радослав Маринов – Кмет на Кметство с. Васильово
5. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Бисер Габровски – Кмет на Кметство с. Глогово
6. Отчет за дейността на Кметство с. Галата за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Андриян Маринов – Кмет на Кметство с. Галата
7. Предложение за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в гр. Тетевен.
Вносител: Тони Стоев – Заместник кмет на Община Тетевен
9. Предложение за осигуряване на дървен материал за изграждане на дървен мост, находящ се при паметника на „Дядо Нейо“ и дървен мост, находящ се при паметника на загиналите „Ботеви четници – кап. Никола Дончев Войновски и Илия Милчев Пандурски“ в землището на с. Черни Вит, община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Глогово/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Бабинци/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /гр. Тетевен/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Градежница – Фидана Русинова/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /гр. Тетевен/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /с. Галата/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за отдаване под наем на  недвижим имот – частна общинска собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за откриване процедура за приватизация на урегулиран поземлен имот ведно със Сграда „Дом за отдих“ по ЗПСК.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /наследник на Йото Христов/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /наследник на Радка Петкова Табакова/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /наследник на Божко Ненчев Вулев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /наследник на Иван Христов Василев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /наследник на Димитър Дошев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /Андрей Андреев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /Стефан Симов/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /Митко Иванов и Кънчо Кънчев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /Ани Альошева/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с номер 220006, местност „Голямата ливада“ по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Български Извор, обл. Ловеч, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, върху който е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ). /Красимир Костадинов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
30. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.503.5179, местност „Скрибътна“ по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя, върху която е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ). /Тинко Маринов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
31. Предложение за План за изменение на ПИПУП-ПР за УПИ ХІ-1991, кв. 133 по ПУП на гр. Тетевен, съставляващ ПИ с идентификатор № 72343.500.351 по КККР на гр. Тетевен
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
32. Предложение за План за изменение на ПИПУП-ПР за УПИ ХІІ-85, 88, кв. 14 по ПУП на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
33. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с номер 013005, местност „Зольовото“ по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Градежница, обл. Ловеч, с начин на трайно ползване „Животновъдна ферма“, върху който е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ). /Теменужка Асенова/
Вносител: Тони Стоев – Заместник кмет на Община Тетевен
34. Докладна записка, относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.
Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС
35. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню