Покана за Двадесет и седмото заседание на Общински съвет - Тетевен


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ  И  СЕДМОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 22.06.2017 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет – Тетевен за второто шестмесечие на 2017 година
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
2. Предложение за приемане на изготвен доклад за Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Тетевен 2014-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД-Ловеч, насрочено за 03.07.2017 г. от 11:00 часа.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за определяне на длъжностно лице за упражняване функциите на контрольор в „Четпром“ ЕООД.
Вносител: Страхил Симеонов – Председател на комисията за
осъществяване на оперативен контрол върху дейността на
търговските дружества с общинско участие
5. Предложение за определяне на представител на Общински съвет, като „принципал“, за контакти и преговори със синдика на „Олимп спорт Тетевен“ ООД.
Вносител: Тихомир Лазаров – общински съветник
6. Предложение за промяна статута на СУ „Васил Левски“, с. Голям Извор от държавно в общинско и готовността на Община Тетевен да го приеме и финансира чрез общинския бюджет.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /“ГАБИТА“ ЕООД/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /“ПЕПИВО“ ЕООД/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост (здравни кабинети) за извършване на първична медицинска или стоматологична помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС и допълване списъка на имотите от ОПФ за индивидуално ползване с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, останали свободни след разпределение за провеждане на процедури по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /Младен Манев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /Станислав Манев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /Маньо Манев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /Маньо Манев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /Пламен Момчилов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /Пламен Момчилов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. /с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за отдаване на земите от общинския поземлен фонд през стопанската 2017/2018 г. под наем или аренда чрез търг или конкурс при условия и цена, определени от Общински съвет Тетевен, съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, с изключение на пасища, мери и ливади.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /Никит Маринов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /н-к на Никола Петков/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката. /Димитър Димитров/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката. /“ЕХСО – Л. БОЯДЖИЕВ“ ЕООД//
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката. /“Гагомебел“ ЕООД/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Външно ел. захранване“ на УПИ І-164002, м. „Копчов лък“, с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.164.2 от КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 80902.18.151, местност „Джурова лъка“ по КККР на с. Черни Вит, обл. Ловеч, за строителство в земеделска земя без промяна на предназначението й – проектиране на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овце и торохранилище.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №№ 33, 24, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез ПУДООС към МОСВ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приета с решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС – Тетевен.
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Председател на комисия по чл.
10 от Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приета с решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС – Тетевен.
29. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню