Покана за Двадесет и осмото заседание на Общински съвет - Тетевен


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 20.07.2017 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение за приемане на отчет за дейността на Общински съвет Тетевен и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
2. Предложение за приемане отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС, ПРСР и Световната банка за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Цветослава Христова – Кмет на Кметство с. Черни Вит
5. Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Пенка Ганева – Кмет на Кметство с. Рибарица
6. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Радослав Маринов – Кмет на Кметство с. Васильово
7. Отчет за дейността на Кметство с. Галата за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Андриян Маринов – Кмет на Кметство с. Галата
8. Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Сергей Манев – Кмет на Кметство с. Бабинци
9. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Бисер Габровски – Кмет на Кметство с. Глогово
10. Предложение за проект на нова Наредба за управление на общинските пътища в община Тетевен ведно с Тарифа за такси за специално ползване на общинските пътища.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за приемане анализа на правното състояние, приватизационната оценка и утвърждаване на информационния меморандум на „Дърворезба“ ЕООД гр. Тетевен
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. /с. Черни Вит/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. /с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за включване в списъка на защитените детски градини за учебната 2017/2018 г. на изнесена група „Палави ръчички“ – с. Бабинци, изнесена група „Червената шапчица“ – с. Рибарица, които са част от ДГ „Незабравка“ – гр. Тетевен и изнесена група – с. Черни Вит, която е част от ДГ „Слънце“ – с. Градежница.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за учредяване право на строеж на основание чл. 62, ал. 2 и чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за учредяване право на строеж на основание чл. 37 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти, държавна собственост на община Тетевен, по реда на чл. 54 от ЗДС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за нанасяне на съществуващ път – общинска собственост в КККР на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за отмяна на решение № 379/26.01.2017 г., във връзка с продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 36 от ЗС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Водоснабдяване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.500.5321, намиращ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-5318, 5321, м. Балинци, по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен, обл. Ловеч.“
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.500.5372, местност „Воловиите“ по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20996.8.94, местност „Млаката“ по КККР на с. Дивчовото, обл. Ловеч, с начин на трайно ползване „Ливада“, върху който е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна предназначението на застроената земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за предоставяне на временен безлихвен заем на Сдружение „МИГ – Тетевен“ за обезпечаване на неотложни текущи разходи, в размер на 3 802.00 лв.
Вносител: Николай Павлов – общински съветник
27. Предложение за определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 17.08.2017 г. от 11:00 часа.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Докладна записка, относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.
Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС-Тетевен
29.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню