Покана за Тридесет и второто заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 05.09.2017 година /Вторник/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:


1. Ново обсъждане на решение № 577/20.07.2017 година на ОбС – Тетевен, относно предоставяне на временна финансова помощ на Сдружение „МИГ – Тетевен“ за обезпечаване на неотложни текущи разходи, в размер на 3 802.00 лв.
Докл: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
2. Предложение, относно информация за състоянието и готовността на образователните институции в община Тетевен и утвърждаване на маломерни и слети паралелки през учебната 2017/2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за включване в Списъка на защитени детски градини и защитени училища за учебната 2017/2018 година на СУ „Васил Левски“ – с. Голям Извор, община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за преобразуване на СУ „Васил Левски“ – с. Голям Извор, община Тетевен, чрез промяна на вида му от средно в основно училище.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Тетевен и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Доклад, относно годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Тетевен за 2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Отчет за дейността на Кметство с. Голям Извор за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Илиян Маринов – Кмет на с. Голям Извор
8. Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Милчо Милчев– Кмет на с. Гложене
9. Отчет за дейността на Кметство с. Градежница за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Свилен Чернин– Кмет на с. Градежница
10. Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Стоян Манев– Кмет на с. Дивчовото
11. Отчет за дейността на Кметство с. Български Извор за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Севин Иванов – Кмет на с.Български Извор
12. Отчет за дейността на Кметско наместничество с. Малка Желязна за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Лилия Жебраел – Кметски наместник с. Малка Желязна
13. Отчет за реализираните командировки от Председателя на ОбС за периода м. май 2017 г., м. юни 2017 г. и м. юли 2017 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
14. Отчет за реализираните командировки от Кмета на Община Тетевен за периода м. май 2017 г., м. юни 2017 г. и м. юли 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за проект за изменение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за обсъждане и приемане на идейно решение за ремонт и реконструкция на автогарата в гр. Тетевен.
Вносител: Страхил Симеонов – общински съветник
17. Предложение за предоставяне на временна финансова помощ на Сдружение „МИГ – Тетевен“ в размер на 22 910.00 лв. за разплащане на неотложни разходи, свързани с изпълнение на СВОМР и във връзка с подаване на заявка за плащане, за периода: 01.04.2017г. – 30.09.2017 г.
Вносител: Николай Павлов – общински съветник
18. Предложение за разработване, утвърждаване и спазване на вътрешни правила за контролни дейности в общинско дружество“Четпром“ ЕООД, съгласно изисквания на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Вносител: Цветелина Врабевска – Председател на ПК „ОСФП“
19. Предложение за изменение на решение № 416/28.02.2017 г. по протокол № 22/28.02.2017 г. на ОбС – Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /землище с. Малка Желязна/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС..
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за отдаване на земите от общинския поземлен фонд под наем или аренда чрез търг или конкурс при условия и цена, определени от ОбС – Тетевен, съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, с изключение на пасища, мери и ливади.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за нанасяне на съществуващ път – общинска собственост в КККР на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню