Покана за Тридесет и трето заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО по ред заседание  на Общински съвет – Тетевен на 05.10.2017 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

  1. Доклад, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тетевен за първото полугодие на 2017 година.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение за промяна в структурата на Общинска администрация – Тетевен, касаеща дейност „Спортни имоти“.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение за промяна в състава на Постоянна комисия „Туризъм, транспорт, търговия и услуги“ към Общински съвет – Тетевен.

                                    Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС – Тетевен

4. Предложение за определяне на ОУ „Васил Левски“ с. Голям Извор като второстепенен разпоредител с бюджет, прилагащ делегиран бюджет.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение за осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната 2017/2018 година.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение за предоставяне на дърва за огрев на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Гложене и Сдружение пенсионерски клуб „Три поколения“ с. Черни Вит.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за учредяване право на прокарване по чл. 193 от ЗУТ.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение за ПИПУП – ПР за поземлен имот с планоснимачен № 1020, кв. 39 по ПУП на гр. Тетевен.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за ПИПУП – ПР за урегулиран поземлен имот  VІ-136, кв. 26 по  ПУП на с. Градежница.

                                    Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за даване на съгласие за монтиране на „Барелеф на Тома Васильов“ на сградата на Община Тетевен и релефни букви – публична общинска собственост.

                                    Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за определяне метода на продажба на 100% от дяловете на „Дърворезба“ ЕООД – гр. Тетевен, по ЗПСК.

                                    Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за осигуряване на безлихвен заем в размер на 22 910.00 лв. на Сдружение „МИГ – Тетевен“ за разплащане на неотложни разходи по Споразумение № РД 50-147 от 21.10.2016 г., свързани с изпълнение на СВОМР и във връзка с подаване на заявка за плащане към 30.09.2017 г.

                                    Вносител: Николай Павлов – общински съветник и

                                                       Председател на УС на МИГ – Тетевен

16. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС – Тетевен.

                                    Вносител: Д-р Цветелина Врабевска- Председател на комисия по

                                                      чл.10 от Правилника за реда и условията за отпускане

                                                       на финансова помощ за новородено или осиновено

                                                      дете на територията на Община Тетевен

17. Предложение за отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.

                                    Вносител: Д-р Цветелина Врабевска- Председател на ПК „ЗСП“

18. Предложение за отпускане на персонална пенсия за деца без право на наследствена пенсия от починал родител и внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България. /за Шибил Тодоров Симеонов/

                                    Вносител: Д-р Цветелина Врабевска- Председател на ПК „ЗСП“

19. Предложение за отпускане на персонална пенсия за деца без право на наследствена пенсия от починал родител и внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България. / за Патрик Пламенов Петков/

                                    Вносител: Д-р Цветелина Врабевска- Председател на ПК „ЗСП“

20.Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА

Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню