Покана за Тридесет и пето заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО по ред заседание  на Общински съвет – Тетевен на 18.12.2017 година /Понеделник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

  1. Предложение за актуализация бюджета на община Тетевен за 2017 година.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение за определяне представител на Община Тетевен за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

                                    Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен

3.  Предложение за проект за изменение на Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.             

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение за промяна в структурата на Общинска администрация – Тетевен, касаеща откриването на дейност „Спортни имоти“

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение за приемане на „Програма 2018“ за културни прояви, годишнини и чествания на територията на Община Тетевен.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за приемане „Програма 2018“ за спортни прояви на територията на Община Тетевен.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение за приемане на „Годишен план за младежта на община Тетевен – 2018 година“

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за предоставяне на дървесина на ПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

 11. Предложение за осигуряване на дървен материал за изграждане на навес за дърва в двора на ОУ „Васил Априлов“ – с. Градежница.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за одобрение от ОбС – Тетевен на годишния план за 2018 година за ползване на дървесина от общински горски територии.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за отпускане на персонална пенсия за деца без право на наследствена пенсия от починал родител и внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България.

                                    Вносител: ПК „ЗСП“ към ОбС - Тетевен

14. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. /с. Градежница/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. /гр. Тетевен/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

 

16. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 28 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /павилион за закуски/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 28 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /ученически стол/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. /по ПУП на гр. Тетевен/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 36 от Закона за собствеността /ПК „Извор“- с.Б. Извор/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 36 от Закона за собствеността /гр. Тетевен, сграда Стария съд//

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

22. Предложение за актуализиране програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /Анатоли Лалчев/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

23. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

24. Предложение за обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

25.Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

26.  Предложение относно предложение от „ВИТ АВТОТРАНСПОРТ“ АД за изкупуване на дружествения им дял във „ВИТ АВТО“ ООД.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

27. Предложение за предприемане на действия във връзка със състоянието на дружествения дял на Община Тетевен в „Олимп Спорт Тетевен“ ООД.

                                    Вносител: Страхил Симеонов – общински съветник

28. Предложение за даване съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно информационни елементи – знамена и билбордове на територията на Община Тетевен за срок от 5 /пет/ години.

                                    Вносител: Николай Павлов  – общински съветник

29. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ./землище с. Български Извор/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

30. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ./землище с. Гложене

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

31. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ./землище с. Малка Желязна/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

32. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ./землище с. Голям Извор/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

33. Предложение за ПИПУП – ПР за урегулиран поземлен имот ХVІІІ-448,  кв. 68 по  ПУП на с. Рибарица, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.502.195 по КККР на с. Рибарица.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

34. Предложение за право на прокарване през общински имоти по чл. 64, ал. 4, т. 2, чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката. / ул. П. Страшния“ и ул. „П.Михайлова/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

35. Предложение за право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката. /по ПУП на гр. Тетевен/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

36. Предложение за право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката. /по ПУП на с. Рибарица/

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

37. Предложение за право на изграждане на „лека постройка за отоплителни материали“ в имот – публична общинска собственост.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

38. Отчет за реализираните командировки от Кмета на Община Тетевен за периода м. август 2017 г., м. септември 2017 г. и м. октомври 2017 г.

                                    Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

39. Отчет за реализираните командировки от Председателя на ОбС - Тетевен за периода м. август 2017 г., м. септември 2017 г., м. октомври 2017 г. и м. ноември 2017 г.                                  

                                    Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен       

40. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС – Тетевен.

                                    Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Председател на комисия

                                    по чл. 10 от Правилника за реда и условията за отпускане на

                                    финансова помощ за новородено или осиновено дете на

                                    територията на Община Тетевен

41. Предложение относно отчет на приетият План за работата на Общински съвет – Тетевен и оценка дейността на Общински съвет – Тетевен за 2017 година.

                                    Вносител: Председателски съвет към ОбС - Тетевен

42.Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА

Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню