Покана за Общо събрание на фондация "Тома Васильов"

Уважаеми членове ,

 

На основание чл. 11, ал. 2 и чл. 10, ал. 1,  т. 8 и т. 10 от Устава на Общинска фондация “Тома Васильов”, чл. 26 от ЗЮЛНЦ,  се свиква Общо събрание на фондацията на 26.02.2018 година в 16:00 часа в салона на Община Тетевен, пл. “Сава Младенов” № 1 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на  Контролния съвет към Общинска фондация „Тома Васильов“ за 2017 година.

2. Отчет на бюджета на Общинска фондация „Тома Васильов“ за 2017 година.

3. Приемане на проекто-бюджет на Общинска фондация „Тома Васильов“ за 2018 година.

4. Разглеждане на постъпили молби.

5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 13, ал. 2 от Устава на Фондацията събранието ще се проведе същия ден в 17:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 

 

                                                                                                         Председател на Общо събрание:…….................

                                                                                                                                                         /Мария Стойчева/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню