Покана за Тридесет и шесто заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 25.01.2018 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение за приемане на План за работата на Общински съвет Тетевен за първото шестмесечие на 2018 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
2. Предложение за приемане на отчет за дейността на ОбС – Тетевен и неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
3. Предложение за приемане на отчет за изпълнение решенията на ОбС – Тетевен за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за приемане на отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС, ПРСР и Световната банка за развитие за второто шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2017 г.“ за културни прояви, годишнини и чествания; „Програма 2017 г.“ за спортни прояви и „Годишен план за младежта на община Тетевен“ за 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за приемане на отчет за извършените дейности в Дейност „Управление и стопанисване на общинските гори“ през 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за приемане бюджета на Община Тетевен за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
9. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 28 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /бюфет НУ „Х.Генчо“/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за застраховане на имоти частна общинска собственост, съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за придобиване право на собственост по реда на чл. 34, ал. 1 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за отмяна на решение № 648/16.11.2017 г., във връзка с предоставяне на земи от ОПФ, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за отмяна на решение № 697/18.12.2017 г., във връзка с предоставяне на земи от ОПФ, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, землище с. Малка Желязна, в частта за ползвател ЕТ „ВЕСИ – ПЕТЪР ЦАЧЕВ“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за ПИПУП – ПР за урегулирани поземлени имот (УПИ) ІХ-63, VІІІ-62, VІІ-62, VІ-61, Х-69, ХІ-68, V-58, 68, VІ-64, 69, VІІ-64, кв. 185 и улица с о.т. 575-655 по плана на кв. Полатен, гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 012022, м. „Тютюнището“, землище с. Градежница, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ.
17. Предложение за даване съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно информационни елементи – знамена и билбордове на територията на Община Тетевен за срок от 5 /пет/ години.
Вносител: Николай Павлов – общински съветник
18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню