Покана за Тридесет и седмото заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 23.02.2018 година /Петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение за годишен отчет за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на Община Тетевен 2017-2020 г.“ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2017 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за годишен отчет за изпълнението на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Тетевен 2017-2020 г.“ за 2017 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за приемане на годишен отчет за 2017 година по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Тетевен 2016-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за приемане годишен отчет за 2017 година по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Тетевен 2016-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за приемане на доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тетевен за 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за приемане годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Тетевен за 2017 г., Мандат 2015г.-2019 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории, във връзка с изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за приемане на отчет по изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Тетевен за 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за второто шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Милчо Милчев – Кмет на с. Гложене
10. Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за второто шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Сергей Манев – Кмет на с. Бабинци
11. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за второто шестмесечие на 2017 г.
Вносител: Радослав Маринов – Кмет на с. Васильово
12. Отчет за дейността на Кметство с. Галата за второто шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Андриян Маринов – Кмет на с. Галата
13. Отчет за дейността на Кметство с. Голям Извор за второто шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Илиян Маринов – Кмет на с. Голям Извор

14. Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за приемане на Програма за развитие на туризма в Община Тетевен за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Отчет за реализираните командировки от Кмета на Община Тетевен за периода м. ноември 2017 г., м. декември 2017 г. и м. януари 2018 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за приемане на „План за противодействие на тероризма в община Тетевен“.
Вносител: Борис Враебевски – Зам. Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за издаване на Запис на заповед от Община Тетевен в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“.
Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за одобряване на обема дървесина от общински горски територии за продажба по ценоразпис.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за предоставяне на дърва за огрев на ветераните от войните, членове на „Съюза на ветераните от войните на България“ гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за приемане на план за приватизация съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗПСК.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за актуализиране цени по Тарифа към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и наемни цени по сключени договори по реда на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и по реда на Наредбата за стопанисване и управление на Общински поземлен фонд, съгласно обявен официален инфлационен индекс за 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за намаляване на началната цена и определяне метода на продажба на 100% от дяловете на „Дърворезба“ ЕООД – гр. Тетевен по ЗПСК.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на общината и даване съгласие за предоставянето им за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за обявяване на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС. /м. Бърборско/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС. /с. Рибарица/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
30. Предложение за подновяване на вписването на ипотеката, учредена в полза на Община Тетевен, върху недвижим имот описан в нот. акт № 60, том VІ, рег. № 3660, д. № 632 от 2005 година
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
31. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /н-к на Салие Ибкова/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
32. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /н-к на Георги Христов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
33. Предложение за право на прокарване през общински имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ. /Юлия Тенева/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
34. Предложение за право на прокарване през общински имоти по реда на чл. 193 и чл. 192 от ЗУТ. /“Мобилтел“ ЕАД/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
35. Предложение за даване на предварително съгласие за учредяване на ограничено вещно право на строеж за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – тип Базова станция – ЖР кула в проектен имот с № 000069 с площ от 400 кв.м., попадащ в имот № 000052, м. „Панчиловото“, с. Галата.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
36. Предложение за разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 62579.185.78, м. „Крушака“, землище с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
37. Предложение за разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 112005 м. „Мирчова лъка“, землище с. Български Извор, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
38. Предложение за ПИПУП-ПРЗ за УПИ І – Комплексно жилищно строителство, кв. 186 по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч(, съставляващ ПИ с идентификатори № 72343.501.434; 72343.501.435; 72343.501.436; 72343.501.437; 72343.501.438; 72343.501.439; 72343.501.440 и 72343.501.8030 по КККР на гр. Тетевен, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
39. Отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС – Тетевен
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Председател на комисия по чл. 10
от Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за
новородено или осиновено дете на територията на Община Тетевен
40. Предложение за отпускане на персонална пенсия за деца без право на наследствена пенсия от починал родител и внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС – Тетевен
41. Предложение за отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Председател на ПК „ЗСП“ към ОбС
42. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню