Покана за ПЕТДЕСЕТ и ТРЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 21.06.2019 година /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТДЕСЕТ и ТРЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 21.06.2019 година /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

1. Предложение за включване в списъка на средищните училища за учебната 2019/2020 г. на ОУ „Георги Бенковски“ – село Черни Вит и СУ „Георги Бенковски“ – град Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за включване в списъка на защитените училища за учебната 2019/2020 г. на НУ „Любен Каравелов“ – село Бабинци, ОУ „Георги Бенковски“ – село Черни Вит, ОУ „Георги Бенковски“ – село Рибарица и ОУ „Васил Левски“ – село Голям извор.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за включване в списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2019/2020 г. на изнесена група „Палави ръчички“ – село Бабинци, която е част от ДГ „Незабравка“ – град Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
4. Предложение относно проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
5. Предложение относно проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – Заместник – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за мандат 2020-2023 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
8. Предложение относно утвърждаване на класиране от конкурс за възлагане на управлението и одобряване на управител на „МБАЛ –Тетевен- д-р Ангел Пешев“ ЕООД – град Тетевен, представляващо еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала по реда на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за определяне представител на Община Тетевен и позицията му по решенията на Общото събрание на съдружниците във „Четпром“ ООД, ЕИК: 030086667, насрочено за 25.06.2019 г. от 10:00 ч.в град Тетевен, в седалището на дружеството, ул. „Вършец“ № 79.
Вносител: Тони Стоев – Заместник – Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за промяна предназначението и изготвяне на /ПУП-ПР/ на част от поземлен имот, заснет като пояс I –ви на санитарно охранителна зона /СОЗ/ по реда на Закона за опазване на земеделските земи/ЗОЗЗ/ и Закона за устройство на територията/ЗУТ/ - каптиран извор „КИ Глогово – ВиК Ловеч – Глогово“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Председател комисия
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню