Покана за ПЕТДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 25.07.2019 година /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 25.07.2019 година /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

1. Предложение относно актуализация на инвестиционната програма за 2019 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
2. Отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС, ПРСР и Световната банка за първото шестмесечие на 2019 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
3. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тетевен за периода 2019-2020 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.Кмет на Община Тетевен
4. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за финансиране на проект „Реконструкция и оборудване на комбинирана спортна площ за мини футбол, волейбол, хандбал и изграждане на комплекс за стрийт фитнес в с. Рибарица, Община Тетевен“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
5. Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Тетевен в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ авансовото плащане в размер на 20% от общия бюджет от 186 346,40 лв. по сключен административен договор № BG05М9ОР001-2.040-0065-СО1 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. от 19.06.2019 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, в съответствие с Решение на Европейската комисия от 20.12.2011 г., относно прилагането на чл. 106, § 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга.
Вносител: Борис Врабевски – Заместник – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение относно приемане на План за защита при бедствия на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Тетевен, приета с Решение № 1120 от 10.08.2011 г. на ОбС Тетевен, изм. и доп. с Решение №70/25.02.2016 г. на ОбС Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение относно одобряване на обема дървесина от общински горски територии, който през 2019 година ще се предостави на детските градини, училища, кметства и ЦНСТВХУИ – с. Гложене за отоплителен сезон 2019-2020г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за предоставяне на дърва за огрев на ветераните от войните, членове на „Съюза на ветераните от войните на България“ гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение относно следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ по изпълнение на задължения, поети с Договор № 468/22.08.2018 г. за продажба на 9137 /девет хиляди сто тридесет и седем/ дяла, представляващи 90,024% от капитала на „Четпром“ ЕООД гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за определяне представител на Община Тетевен и позицията му по решенията на Общото събрание на съдружниците в „Четпром“ ООД, ЕИК: 030086667, насрочено за 30.07.2019 г. от 11:00 часа в гр. Тетевен, в седалището на дружеството, ул. „Вършец“, № 79.
Вносител: Борис Врабевски –Зам. Кмет на Община Тетевен
13. Предложение относно отпускане на финасови средства на „Свежест“ ЕООД за предприемане на действия, съгласно Решение № 1105/22.05.2019 г. на ОбС Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /с. Бабинци/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от Закона за общинската собственост.
Вносител:Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. /с. Глогово/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение относно сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията /гр. Тетевен, кв. Полатен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение относно придобиване право на собственост по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост./с. Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за промяна в статута на Общински фолклорен фестивал “Празник на народния обичай и автентичната носия“ в Национален фолклорен фестивал “Празник на народния обичай и автентичната носия“
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за промяна на статута на Общински фолклорен събор „От Тимок до Вита“ в Национален фолклорен събор „От Тимок до Вита“
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател на Общински съвет - Тетевен

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню