Покана за ПЕТДЕСЕТ и ПЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 23.08.2019 година /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТДЕСЕТ и ПЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 23.08.2019 година /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

1. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Тетевен за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за първото полугодие на 2019 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
3. Информация за състоянието и готовността на образователните институции в Община Тетевен и утвърждаване на маломерни и слети паралелки през учебната 2019/2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева –Кмет на Община Тетевен
4. Предложение относно проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
5. Предложение относно промяна на лимитите за помощи, приети с Решение № 978/31.01.2019 г. на ОбС Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
6. Предложение относно одобряване на обема дървесина от общински горски територии, който през 2019 година ще се предостави на НЧ „Христо Смирненски 1925 г.“ с. Черни Вит и сдружение Пенсионерски клуб „Три поколения“ с. Черни Вит за отоплителен сезон 2019/2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева –Кмет на Община Тетевен
7. Предложение относно обявяване на имот и части от имоти публична общинска собственост в частна общинска собственост на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на засегнати имот и части от имоти – общинска собственост, находящи се в землище на с. Български извор, община Тетевен, за обект АМ „Хемус“ в участък от км 87 + 800 до км 103 + 150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км 87 + 800 до км 96 + 960 и от км 96 + 600 до км 103 + 150.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /Людмила Момчилова, с. Галата/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
10. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост. /с. Галата/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /Маргарит Маринов, гр. Тетевен/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
12. Предложение относно продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС /село Български извор/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /Бранимир Лалев, гр. София/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от Закона за общинската собственост /гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /Любомир Василев, гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение относно учредяване право на строеж върху част от имот – частна общинска собственост по реда на чл. 37 от Закона за общинската собственост /гр. Тетевен/.
Вносител:Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /Радина Манева, с. Бабинци/.
Вносител:Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост /с. Бабинци/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /с. Галата/.
Вносител:Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение относно придобиване на собственост върху поземлен имот с идентификатор 14386.78.70 по КККР на с. Галата, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение относно право на прокарване през общински имот по чл. 193 от Закона за устройство на територията /с. Глогово/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение относно проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация /ПИПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-за „Жилищно строителство и гаражи“, кв. 123 по Подробния устройствен план /ПУП/ на гр. Тетевен, обл. Ловеч.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за изменение на Решение № 723 от Протокол № 36 от 25.01.2018 г. на ОбС Тетевен за одобряване на техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват: поземлен имот /ПИ/ № 012022, местност „Тютюнището“, землище с. Градежница, област Ловеч, представляващ земеделска земя, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот с идентификатори 15148.729.282 и 15148.729.283 по КККР на село Глогово във връзка с изграждане на напорен резервоар с обем 100куб. м.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на Община Тетевен
Вносител: Цветелина Врабевска - Председател на ПК „ ЗСП“
26. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на ОбС – Тетевен.
Вносител: Цветелина Врабевска - Председател на ПК „ ЗСП“
27. Отчет за приетия План за работа на Общински съвет Тетевен и оценка дейността на Общински съвет Тетевен за 2019 година.
Вносител: Председателски съвет към Общински съвет Тетевен
28. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател на Общински съвет - Тетевен

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню