Покана за ПЕТДЕСЕТ и ШЕСТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 19.09.2019 година /четвъртък/ в Бизнес център „Балкан“, село Рибарица от 11:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТДЕСЕТ и ШЕСТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 19.09.2019 година /четвъртък/ в Бизнес център „Балкан“, село Рибарица от 11:00 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за периода 01.01.2019 г. – 31.08.2019 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
2. Окончателен отчет по изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за Мандат 2015 г.-2019г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
3. Предложение относно осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната 201982020 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен

4. Предложение относно Наредба за изменение на Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
5. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура“ от Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021г.
Вносител: Тони Стоев-Заместник Кмет на Община Тетевен
6. Предложение относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
7. Предложение относно настъпила промяна в броя на учениците в училищата на територията на община Тетевен и необходимост от изменение и допълнение на Решение № 1160/23.08.2019 г. на Общински съвет Тетевен, с което се утвърждава съществуването на слети и маломерни паралелки.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
8. Предложение относно придобиване право на собственост по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от /ЗОС/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
9. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, /село Галата/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
10. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, /село Глогово/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
11. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
12. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
13. Предложение относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 07357.10.4. местност „Пърдището“, землището на село Български извор, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
14. Предложение относно актуализация на инвестиционната програма за 2019 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен

15. Предложение относно изпълнение на Решение № 1147/25.07.2019 година на Общински съвет – Тетевен, касаещо след приватизационен контрол /ЗПСК/ по изпълнение на задълженията, поети с Договор №468/22.08.2018 г. за продажба на 9137 /девет хиляди сто тридесет и седем/ дяла, представляващи 90,024% от капитала на „Четпром“ ЕООД- град Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен
16. Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
17. Предложение относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Председател комисия
18. Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017 г. на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Председател комисия

19. Отчет за дейността на Общински съвет – Тетевен и неговите комисии за мандат 2015 - 2019 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/
Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню