Покана за Второто по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 26.11.2019 година /вторник/, в залата на Община Тетевен, етаж първи от 14:00 часа

 

1. Предложение за определяне на представител на Общински съвет – Тетевен в Областен съвет за развитие на област Ловеч.
Вносител: Мария Стойчева - Председател на Общински съвет - Тетевен
2. Предложение за определяне на представител на Общински съвет – Тетевен в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
Вносител: Мария Стойчева - Председател на Общински съвет - Тетевен
3. Предложение за даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет – Тетевен в Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
Вносител: Мария Стойчева - Председател на Общински съвет – Тетевен
4. Предложение за определяне на комисия по реда на чл. 10 от Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева - Председател на Общински съвет – Тетевен
5. Предложение за откриване на процедура за попълване на списъка на кандидати за съдебни заседатели и избор на Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за мандат 2020-2023 г.
Вносител: Мария Стойчева - Председател на Общински съвет – Тетевен
6. Предложение относно промяна в състав на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за одобряване на Общинска стратегия за младежта между Община Тетевен, Република България и Община Радовиш, Република Северна Македония за периода 2019-2021 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД- Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за назначаване на регистриран одитор, на основание чл. 37 от Закона за счетоводството, за извършване на независим одит в „МБАЛ- Тетевен-д-р-А. Пешев“ ЕООД за 2019г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с обявяване на обект „Резервоар за питейна вода – 300 куб.м.“, село Галата, Община Тетевен за обект от първостепенно значение.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ , във връзка с обявяване на обект „Напорен резервоар с обем V=100 m3 за питейна вода в село Глогово, община Тетевен“ за обект от първостепенно значение.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл. 30, ал.1, т. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС, / Кооперативен пазар – град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, /град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, /село Глогово/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, /град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в обект - еднопространствен павильон с размер 1000/400 см., трайно прикрепен към сервитута на път I - 4 „Коритна – Севлиево“ 9+674 вляво, м. Боаза.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за предоставяне на дърва за огрев на Здравка Сашева Къдрева от село Глогово и Пенсионерски клуб – град Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, /ВАНИС АГРИФАРМ“ ЕООД/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, /Ани Альошева, село Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, /“АГРО ГРЕЙН С“ ООД/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, /“ДОБРЕВСКИ-1“ ЕООД/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, /Пиер Лалев – село Рибарица/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
24. План за изменение на Подробен Устройствен План – План за Регулация /ПИПУП-ПР/ за урегулируем поземлен имот /УПИ/ I и УПИ III – 9690, кв. 57 и улица с О.Т. 19-16-17 по ПУП на село Гложене, отразени в кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гложене, като поземлени имоти /ПИ/ с индетификатори 15165.701.893, 15165.701.696 и част от 15165.701.992.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева- Кмет на Община Тетевен
25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /П/
Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню