Покана за ТРЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 20.12.2019 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи от 13:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ТРЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 20.12.2019 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи от 13:00 часа при следния дневен ред:

1. Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 г.
Вносител: Мария Стойчева- Председател на Общински съвет – Тетевен
2. Предложение за избор на Председатели на Постоянните комисии и техните членове към ОбС Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен
3. Предложение за промяна в структурата и числеността на Общинска администрация- Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
4. Предложение за актуализация на бюджета на община Тетевен за 2019 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
5. Предложение за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Тетевен за мандат 2019-2023 година, на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
6. Предложение за определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.
Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на община Тетевен
7. Предложение за одобрение от Общински съвет – Тетевен на годишния план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2020 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
8. Предложение за приемане на план – сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Тетевен за 2020 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение за приемане на „Програма 2020“ за културни прояви, годишнини и чествания на територията на община Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за приемане на „Програма 2020“ за спортни прояви на територията на община Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за изменение на Решение № 1085/ 22.04.2019 г. на Общински съвет – Тетевен за предоставяне безвъзмездно за управление на части от сграда – общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – частна общинска собственост на юридическо лице на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС /град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
13. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС /град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС / „Кооперативен пазар“ – Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
16. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /село Рибарица/.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на община Тетевен
17. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС /село Рибарица/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение за отдаване по наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС /село Черни Вит/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на ОбС – Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева- Председател на Общински съвет – Тетевен
20.Предложение за определяне на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд гр. Тетевен за мандат 2020-2023 г. за избиране от Общото събрание на съдиите на Окръжен съд гр. Ловеч.
Вносител: Атанас Орлинов – Председател комисия
21.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /П/
Председател на Общински съвет - Тетевен

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню