Покана за ЧЕТВЪРТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 22.01.2020 година /сряда/, в залата на Община Тетевен, етаж първи от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТВЪРТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 22.01.2020 година /сряда/, в залата на Община Тетевен, етаж първи от 14:00 часа, при следния дневен ред:
1. Предложение за приемане на план за работата на Общински съвет – Тетевен за първото шестмесечие на 2020 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет Тетевен
2. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Тетевен за периода 01.09.2019 г. – 31.12.2019 г.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за приемане на отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС, ПРСР и Световната банка за второто шестмесечие на 2019 г.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2019 г. за културни прояви, годишнини и чествания на територията на община Тетевен“.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2019 г. за младежки дейности територията на община Тетевен“.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2019 г. за спортни прояви на територията на община Тетевен“.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за приемане на отчет за извършените дейности в Дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ през 2019 година.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за приемане на отчет за 2019 година и годишен план за приватизация съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
10. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Тони Стоев – Зам.-кмет на Община Тетевен
11. Предложение относно зониране на урбанизираните територии на населените места в община Тетевен.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за определяне на размера на трудовото възнаграждение на кметовете на кметства.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за актуализация на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – град Тетевен.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за приемане на „ Годишен план за младежта на община Тетевен 2020 година“.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за определяне състав на комисия по чл. 16 от Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Тетевен /НУРКФПСКОТ/.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за приемане на инвестиции, извършени през 2019 година от „ВиК“ АД- Ловеч в активи публична общинска собственост.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за застраховане на имоти частна общинска собственост, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за предоставяне на дървесина на НПГГСД „Сава Младенов“ – град Тетевен.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за предоставяне на дърва за огрев на Пенсионерски клуб – село Гложене.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС, /град Тетевен/.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС, /град Тетевен/.
Вносител: Д- р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
МАРИЯ СТОЙЧЕВА /П/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню