Покана за ШЕСТНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 28.01.2021 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ШЕСТНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 28.01.2021 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:


1.Предложение относно приемане на план за работата на Общински съвет Тетевен за първото шестмесечие на 2021 година.
Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен
2.Отчет за дейността на Общински съвет Тетевен и неговите комисии за периода 01.07.2020 г.- 31.12.2020 г.
Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен
3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за периода 01.07.2020 г.-31.12.2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
4.Отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС и ПРСР за второто шестмесечие на 2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
5.Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2020 г. за културни прояви, годишнини и чествания на територията на Община Тетевен“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
6.Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2020 г. за спортни прояви на територията на община Тетевен“.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. - кмет на община Тетевен
7.Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2020 г. за младежките дейности на територията на община Тетевен“.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. - кмет на община Тетевен
8.Отчет за извършените дейности в Дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ през 2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9.Предложение относно приемане на „Годишен план за младежта на община Тетевен 2021 г.“.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на община Тетевен
10. Предложение относно приемане на отчет за 2020 г. и годишен план за приватизация за 2021 г. съгласно чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11.Предложение относно определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 18.02.2021 г. от 11:00 ч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12.Предложение относно възлагане на услугата „Патронажна грижа +“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, в съответствие с Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011г., относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. - кмет на община Тетевен
13.Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировка в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14.Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировка в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г.
Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен
15. Предложение относно застраховане на имоти частна общинска собственост, съгласно чл.9, ал.2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

16. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС и чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17. Предложение относно отпускане на финансови средства по внесена молба в Общински съвет Тетевен
Вносител: Д-р Иван Цачев - Председател на ПК „ЗСП“
18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню