Покана за СЕДЕМНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 18.02.2021 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 18.02.2021 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:


1. Предложение относно приемане на бюджета на Община Тетевен за 2021 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
2. Годишен отчет по изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за мандат 2019 г.-2023 г., за 2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
3. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тетевен за 2020 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен

4. Предложение относно приемане на информация по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Тетевен 2016-2020 г., за 2020 г.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
5. Предложение относно приемане на годишен отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Тетевен 2016-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

6. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Тетевен за 2020 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
7. Предложение относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Тетевен за 2021 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
8. Предложение относно актуализиране на цени по Тарифа към Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Тетевен и наемни цени по сключени договори по реда на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и по реда на Наредбата за стопанисване и управление на Общински поземлен фонд, съгласно обявен официален инфлационен индекс за 2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно одобряване на обема дървесина от общински горски територии, цените за продажба по ценоразпис през 2021 г. и обема дърва за огрев, който ще се продава на детските градини и училищата от временен склад по ценоразпис за отоплителен сезон 2021/2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на общината, и даване на съгласие за предоставянето им за индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 година по реда на чл. 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11. Предложение относно приемане на инвестиции, извършени през 2020 г. от „ВиК“ АД-Ловеч в активи - публична общинска собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /с. Глогово; с. Гложене/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
13. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /с. Галата/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


14. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС /с. Галата/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ /с. Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
16. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ /с. Черни Вит/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /“Общински тоалетни“/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС /НУ „Л. Каравелов“ с. Бабинци/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС /ДГ „Незабравка“ с. Бабинци/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
20. Предложение относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ПР) на с. Градежница в обхват: УПИ I и II, кв.5 по ПУП на с. Градежница, съставляващи поземлен имот (ПИ) с идентификатори 17419.701.66 и 17419.701.67 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) и сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
21. Предложение относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на с. Български извор в обхват: урегулиран поземлен имот УПИ I – за кланица, завод за разфасовка, месопреработвателно предприятие и пречиствателна станция, кв. 11 и част от улица между О.Т. 5-12, съставляващи поземлен имот (ПИ) с идентификатори 07357.701.76 и част от 07357.701.1438 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Български извор.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


22.Предложение относно сключване на договор между „МБАЛ-Тетевен – Д-р Ангел Пешев“ ЕООД и „МЦ - Биолаб“ ЕООД – Плевен.
Вносител: Тони Стоев – Зам.-кмет на община Тетевен
23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню