Покана за ОСЕМНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 25.03.2021 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ОСЕМНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 25.03.2021 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:


1. Анализ на дейността на Районно управление на МВР – Тетевен през 2020 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
2. Годишен отчетен доклад за 2020 г., за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Тетевен 2014 – 2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
3. Предложение относно приемане на План за интегрирано развитие на община Тетевен за периода 2021-2027 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
4. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории, във връзка с изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
5. Предложение относно предоставяне на Годишен отчет за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2017-2020 г.“ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2020 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

6. Предложение относно представяне на Информация за изпълнението на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тетевен 2017-2020 г.“ за 2020 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
7. Предложение относно проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2021 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
9. Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Тетевен за разработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от област Ловеч за периода 2021-2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение относно приемане ГФО за 2020 г., краен ликвидационен баланс и пояснителен доклад към него на „Дърворезба“, ЕООД ЕИК: 820165420.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен
11. Предложение относно предоставяне в полза на „МБАЛ-Тетевен - Д-р Ангел Пешев“ ЕООД, внесения дивидент в общинския бюджет на база финансов резултат за 2019 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно кандидатстване с проект по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към МТСП.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
13. Предложение относно кандидатстване на Община Тетевен в конкурсна процедура, обявена от „Уолтопия“ АД за изграждане на атракцион в гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение относно определяне представител, позицията и мандата по решенията на представителя на община Тетевен в Общото събрание на „Четпром“ ООД, ЕИК: 030086667 насрочено за 15.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Тетевен в седалището на дружеството: ул. „Вършец“ № 79.
Вносител: Тони Стоев – Зам.-кмет на община Тетевен

15. Предложение относно удължаване срока на Договори за наем на недвижими имоти -частна общинска собственост, земеделска земя с начин на трайно ползване „Нива“, „Полска култура“, „Овощна градина“ и „Ливада“, находящи се в землищата на община Тетевен, до края на стопанската 2020/2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
16. Предложение относно одобрение от Общински съвет Тетевен на площи за залесяване от общински горски територии.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС /гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /кв. Полатен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
20. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС /кв. Полатен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
21. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /с. Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
22. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС /с. Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
23. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ / гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
24. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС /с. Рибарица/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
25. Предложение относно даване съгласие за учредяване право на строеж при условията на чл. 188, ал. 4 и 5 от ЗУТ, съгласно чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


26. Предложение относно даване съгласие от страна на Общински съвет - Тетевен за изменение на подробния устройствен план (ПУП) на гр. Тетевен, обл. Ловеч в обхват: улично пространство, заключено между улици с осови точки 78-77-76-320-319-313-312-79 (площад „Първи ноември“- уличното платно, озеленената площ с паметника на колоездачно дружество „Витска стрела“, розариума, тротоарните площи към тях), съставляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 72343.500.7121; 72343.500.8009 и 72343.500.7123 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
27. Предложение относно даване съгласие от страна на Общински съвет - Тетевен за изменение на подробния устройствен план (ПУП) на Зона за отдих „Скрибътна“ , гр. Тетевен, обл. Ловеч в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) III -78 в кв.6 и УПИ I -128 и II -129 в кв. 8 по ПУП на Зона за отдих „Скрибътна“, гр. Тетевен, съставляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 72343.503.113; 72343.503.114 и 72343.503.115 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
28. Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен
29. Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Тетевен, приет с Решение № 439/23.03.2017 г. на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Д-р Иван Цачев – Председател на ПК „ЗСП“
30. Предложение относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Иван Цачев – Председател на ПК „ЗСП“

31. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню