Покана за ДВАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 23.04.2021 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 23.04.2021 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:

 

1. Анализ на дейността на Районно управление на МВР – Тетевен през 2020 г.

Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен

 

2. Отчет за дейността на Кметство с. Голям извор, Община Тетевен през 2020 г.

Докладва: Илиян Маринов – Кмет на с. Голям извор

 

3. Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица, Община Тетевен за 2020 г.

Докладва: Пенка Ганева – Кмет на с. Рибарица

 

4. Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит, Община Тетевен за 2020 г.

Докладва: инж. Цветослава Христова – Кмет на с. Черни Вит

 

5. Отчет за дейността на Кметство с. Галата, Община Тетевен за 2020 г.

Докладва: Адриан Маринов – Кмет на с. Галата

 

6. Отчет за дейността на Кметство с. Български извор, Община Тетевен за 2020 г.

Докладва: Исай Данг – Кмет на с. Български извор

 

7. Отчет за дейността на Кметство с. Гложене, Община Тетевен за 2020 г.

Докладва: Красимир Николов – Кмет на с. Гложене

 

8. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово, Община Тетевен за 2020 г.

Докладва: Бисер Габровски – Кмет на с. Глогово

 

9. Отчет за дейността на Кметство с. Градежница, Община Тетевен за 2020 г.

Докладва: Митко Русинов – Кмет на с. Градежница

 

10. Отчет за дейността на Кметство с. Малка Желязна, Община Тетевен за 2020 г.

Докладва: Лилия Жебраел –Кметски наместник на с. Малка Желязна

 

11. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово, Община Тетевен за 2020 г.

Докладва: Радослав Маринов –Кметски наместник на с. Васильово

 

12. Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото, Община Тетевен за 2020

Докладва: Атанас Атанасов –Кметски наместник на с. Дивчовото

 

13. Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци, Община Тетевен за 2020 г.

Докладва: Николай Симеонов –Кметски наместник на с. Бабинци

 

14. Отчет за дейността на Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен през 2020 г.

Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен

 

15. Отчет за дейността на звено „СУ-ДСП“ – гр. Тетевен през 2020 г.

Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен

 

16. Отчет за дейността на ЦОП – гр. Тетевен през 2020 г.

Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен

 

17. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Гложене, Община Тетевен през 2020 г.

Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен

 

18. Предложение относно утвърждаване на „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа“, административен договор BG05M9OP001-6.002-0050-C01, проект „Патронажна грижа +“ в Община Тетевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен

 

19. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и учениците в Община Тетевен за 2021 година.

Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен

 

20. Предложение относно проект за допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните сдружения в Община Тетевен

Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен

 

21. Предложение относно отдаване под наем на имот - публична общинска собственост (здравен кабинет) за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

 

22. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировка в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

 

23. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировка в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен

 

24. Преразглеждане на Решение № 412 от 25.03.2021 г. на ОбС - Тетевен

Докладва: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен

 

25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню