Покана за ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 27.05.2021 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

1. Предложение относно включване в списъка на средищните училища за учебната 2021/2022 г. на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит и СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
2. Предложение относно включване в списъка на защитените училища за учебната 2021/2022 г. на НУ „Любен Каравелов“ – село Бабинци, ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит, ОУ „Георги Бенковски“ – с. Рибарица и ОУ „Васил Левски“ – с. Голям извор.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

3. Предложение относно разпределение на общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните сдружения на територията на община Тетевен, приета с бюджета на Община Тетевен за 2021 г.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен
4. Предложение относно приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „ Свежест“ ЕООД, ЕИК 820164075 за 2020 година.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен
5. Предложение относно приемане на анализа на правното състояние, приватизационна оценка и утвърждаване на информационния меморандум на „Свежест“ ЕООД, ЕИК:820164075 със седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, ул. „Първи май“ № 5.
Вносител: Красимир Красимиров –Зам.-кмет на община Тетевен
6. Предложение относно определяне метода на продажба на 100 % от дяловете на „Свежест“ ЕООД – гр. Тетевен, ЕИК: 820164075 по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК).
Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен
7. Предложение относно определяне представител, позицията и мандата по решенията на представителя на община Тетевен в Общото събрание на „Вит Авто“ ООД, ЕИК: 200697099 насрочено за 01.06.2021 г. от 10:00 часа в град Тетевен в седалището на дружеството: ул. Трети март № 54.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

8. Предложение относно приемане на Програма за околната среда на община Тетевен 2021-2027 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Тетевен 2021-2027 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение относно членство на Община Тетевен в „Национална асоциация на доброволците в Република България“ .
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
11. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от сграда – общинска собственост по реда на чл. 39, ал. 4 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда - частна общинска собственост на държавна структура на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС /гр. Тетевен/.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
13. Предложение относно отдаване под наем на помещение и част от покривното пространство, находящи се в „МБАЛ – Тетевен - д-р Ангел Пешев“ ЕООД.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
14. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ / с. Глогово/.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
15. Предложение относно отдаване под наем на под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ / с. Градежница/.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
16. Предложение относно отдаване на земи от общинския поземлен фонд, с изключение на пасища, мери и ливади, под наем или аренда, чрез търг или конкурс и определяне на размера на начални тръжни цени за стопанската 2021/2022 г., съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17. Предложение относно актуализиране на програма по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинска собственост (ЗОС) и съгласие за откриване на процедура по изкупуване на енергиен обект съгласно §4 от ПЗР на ЗЕ, по реда на чл. 35, ал.4, т. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение относно даване на съгласие за изменение на подробния устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на гр. Тетевен, обл. Ловеч в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVIII – за съоръжения на техническата инфраструктура, кв. 204, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.501.8105 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) с идентификатори 20996.12.89, местност „Горния требеж“, с. Дивчовото, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).
Вносител: Борис Врабевски –За кмет на Община Тетевен
20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню