Покана за Двадесет и второто по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 24.06.2021 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 24.06.2021 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:


1. Предложение относно приемане на план за работата на Общински съвет Тетевен за второто шестмесечие на 2021 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
2. Предложение относно приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „МБАЛ Тетевен - д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867 за 2020г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
3. Предложение относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – град Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
4. Предложение относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Ариф Дженин 1961 г.“ село Глогово.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
5. Предложение относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Развитие 1931 г.“ – село Рибарица.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
6. Предложение относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Христо Ботев 1941 г.“ – село Васильово.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
7. Предложение относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Развитие 1960 г.“ – село Бабинци.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
8. Предложение относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Изгрев 1946 г.“ – село Градежница.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
9. Предложение относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Христо Смирненски 1925 г.“ – село Черни Вит.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
10. Предложение относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Цачо Ненов 1897 г.“ – село Гложене.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
11. Предложение относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Найден Григоров 1900 г.“ – село Голям извор.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
12. Предложение относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Светлина 1952 г.“ – село Галата.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
13. Предложение относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Христо Ботев 1897 г.“ – село Български извор.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
14. Предложение относно актуализация на инвестиционната програма за 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Предложение относно закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки, финансирано от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
16. Предложение относно приемане на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тетевен 2021-2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17. Предложение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2021-2027 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение относно отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост (здравни кабинети) за извършване на първична извънболнична медицинска или стоматологична помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
20. Предложение относно актуализиране на програмата по чл.8, ал.9 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
21. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
22. Предложение относно одобряване на обема дърва за огрев от общински горски територии, който ще се продава по ценоразпис от временен склад на НЧ „Развитие 1931 г.“ с. Рибарица и НЧ „Христо Ботев 1941 г.“ с. Васильово за отоплителен сезон 2021/2022г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
23. Предложение относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община Тетевен.
Вносител: Николай Павлов – общински съветник
24. Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен
25. Предложение относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Иван Цачев Цачев - Председател на ПК „ ЗСП“
26. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню