Покана за Двадесет и третото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 23.07.2021 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 23.07.2021 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:


1. Отчет за дейността на Общински съвет – Тетевен и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за периода 01.01.2021 г. – 30.06. 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

3. Отчет за изпълнение проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС и ПРСР за първото шестмесечие на 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

4. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

5. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен

6. Предложение относно одобрение от Общински съвет – Тетевен на количества дървесина необходима за нуждите на общината, свързано с изграждане и извършване на ремонтни дейности на общински обекти, както и архитектурни елементи от градската среда – пейки, огради и др. през 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

7. Предложение относно определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 09.08.2021 г. от 11:00 ч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

8. Предложение относно обявяване на поземлен имот с идентификатор 72343.500.999 от публична общинска собственост в частна общинска собственост на основание чл.6, ал.1 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация (ПИПУП – ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) – IX – 79 и терен за озеленяване, кв. 24 по ПУП на с. Глогово, съставляващи поземлен имот (ПИ) с идентификатори 15148.701.79 и 15148.701.493 па кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Глогово.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

10. Предложение относно промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост, на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, за поземлен имот по АОС № 2259/20.05.2009 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню