Покана за двадесет и четвъртото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 26.08.2021 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 26.08.2021 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:


1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Тетевен за 2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
2. Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Тетевен за първото полугодие на 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

3. Информация за състоянието и готовността на образователните институции в община Тетевен и утвърждаване на маломерни и слети паралелки през учебната 2021/2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

4. Проект на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

5. Предложение относно следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) по изпълнение на задължения, поети с Договор № 468/22.08.2018 г. за продажба на 9137 (девет хиляди сто тридесет и седем) дяла, представляващи 90, 024 % от капитала на „Четпром“ ЕООД гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

7. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
8. Предложение относно продажба на движима вещ – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС (УАЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно продажба на движима вещ – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС (ФИАТ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (здравен кабинет) за извършване на извънболнична медицинска помощ (Голям извор).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11. Предложение относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП –ПР) на гр. Тетевен в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 19, кв. 266 и част от улица между О. Т. 815 – 816 – 817, съставляващи поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.502.19 и част от ПИ с идентификатор 72343.502.114 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП –ПР) в обхват: част от кв. 43, заключена между улица с О. Т. 178 – 195 – 194 – 193 – 192 – 191 – 190 – 189 – 188 – 185 – 184 – 230 – 242 и воден канал по действащия подробен устройствен план на с. Гложене.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню