Покана за четиридесет и третото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 23.02.2023 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа


1. Анализ за дейността на Районно управление на МВР – Тетевен през 2022 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет Тетевен

2. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тетевен за 2022 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

4. Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Тетевен за разработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от област Ловеч за периода 2023-2024 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Тетевен за 2022 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

6. Приемане на отчет на годишния план за приватизация и следприватизационен контрол за 2022 г. и Годишен план за приватизация и следприватизационен контрол в Община Тетевен за 2023 г. съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение относно представяне на Информация за изпълнението на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тетевен 2021-2023г.“, за 2022 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

8. Приемане на Въпросник за самооценка и Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД за 2022 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет Тетевен

9. Предложение относно приемане на механизъм за разпределение на средства за субсидиране на обществени пътнически превози по междуселищни линии между превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници от транспортните схеми на Община Тетевен по реда на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. Кмет на Община Тетевен
10. Предложение относно утвърждаване на Общинска транспортна схема за обществен превоз на пътници на територията на община Тетевен.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. Кмет на Община Тетевен

11. Предложение относно изменение на Решение № 870 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Тетевен за Актуализиране на цени по Тарифа към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и наемни цени по сключени договори по реда на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и по реда на Наредбата за стопанисване и управление на Общински поземлен фонд, съгласно обявен официален инфлационен индекс за 2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение относно одобряване на обема дървесина от общински горски територии за продажба по ценоразпис през 2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение относно осигуряване на дървен материал за изграждане на дървен мост, находящ се в махала „Заводна“.
Вносител: Тихомир Лазаров – Общински съветник в ОбС Тетевен

14. Предложение относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на общината, и даване съгласие за предоставянето им за индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

16. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

17. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение относно даване на съгласие за придобиване на части от поземлен имот, след предварително съгласие от собствениците по реда на чл. 21, ал. 4 и 5 и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /с. Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение относно даване на съгласие за придобиване на части от поземлен имот, след предварително съгласие от собствениците по реда на чл. 21, ал. 4 и 5 и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение относно промяна характера на собствеността на част от поземлен имот с идентификатор 17419.701.713, поземлен имот с идентификатор 17419.701.988, поземлен имот с идентификатор 17419.701.989 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Градежница, на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

22. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 07357.118.212, местност „Метилева ливада“ с. Български извор, област Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

23. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 72343.11.427, местност „Недковци“, гр. Тетевен, област Ловеч, представляващ застроена земя в земеделска територия, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

24. Предложение относно приемане на програма за развитие на туризма в община Тетевен за 2023 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /П/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню